Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:Gospodarka gminy
Realizowane projekty

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Operacja, mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Gmina Liniewo zakończyła realizację zadania pn. „Wykonanie odnawialnych źródeł energii- solarów wraz z poprawą sprawności układu C.O. i C.W.U.  przy Zespole Oświatowym w Liniewie”, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość dofinansowania wyniosła
143 195,00 zł.

W ramach operacji wykonano pierwotnie dokumentację projektową na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solarów wraz z poprawą sprawności układu C.O. i C.W.U.  przy Zespole Oświatowym w Liniewie”.

W ramach projektu wykonano roboty budowlane związane z montażem kolektorów słonecznych w ilości 7 szt., w celu poprawy sprawności układu C.O. i C.W.U.. Wykonano docieplenie ścian budynku sali gimnastycznej 547 m2 styropianem gr. 12 cm, cokołu 57m2 styropianem gr. 8 cm, ościeży 30 m2 styropianem gr. 3 cm. Wymieniona została stolarka okienna drewniana na PCV. Ponadto wymieniona została stolarka drzwiowa. Zamontowane zostały 32 kpl. zaworów termostatycznych. Dach został ocieplony styropianem gr. 14 jednostronnie oklejonym papą termozgrzewalną w ilości 304 m2. Ponadto wykonana została opaska wokół budynku 38 m2, wymiana ordynowania, podbitki dachu. Wszystkie prace zostały wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru zgodnie z umowami.

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

„Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczna
w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo oraz wymiana i modernizacja sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w miejscowości Wysin”

 

 

 

 

Gmina Liniewo jest w trakcie realizacji zadania pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczna w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo oraz wymiana i modernizacja sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w miejscowości Wysin”, które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”. Wartość dofinansowania na dzień obowiązywania Aneksu nr 3 do umowy nr 00115-6921-UM1100124/11 z dnia 03.08.2011 r. wynosi 2 176 309,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Wysin, Stary Wiec, Płachty wraz z ciągiem kanalizacji tłocznej do Liniewa oraz  wymiany i modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Wysin.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

 

 

Gmina Liniewo zakończyła realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na dz. Nr 149/2 w Iłownicy”, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość dofinansowania wyniosła 246 046,00 zł.

Zadanie polegało na budowie budynku świetlicy wiejskiej w Iłownicy, zgodnie z opracowaną i odebraną przez Zamawiającego dokumentacją budowlano – wykonawczą i pozwoleniem na budowę.

 

Gmina Liniewo zakończyła realizację zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie”, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WP na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8, Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dofinansowania wyniosła 4 142 249,45 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Głodowo o długości 2,5 km wraz z budową przepompowni ścieków P-1. W związku z budową kanalizacji możliwa była likwidacja 29 zbiorników bezodpływowych na terenie Głodowa.

Zakres zadania obejmował również rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu. Średnia docelowa ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię to 540 m3/dobę – taka też jest przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni. Docelowa równoważna liczba mieszkańców, po podłączeniu kolejnych miejscowości gminy Liniewo, odpowiadająca średnio-dobowemu ładunkowi zanieczyszczeń wynosi: RLM = 4990 MR.

Zarówno na wybudowanej kanalizacji w miejscowości Głodowo jak i na rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Orlu został osiągnięty założony efekt ekologiczny  i rzeczowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

 

Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna

 

środowisku. Działania 5.1. Gospodarka Odpadami

 

 

Gmina Liniewo, wspólnie z udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WP na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 5, Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1. Gospodarka Odpadami.

Wartość dofinansowania, dla wszystkich składowisk objętych umową nr UDA-RPPM.05.01.00-00-00-003/09-00 z dnia 30 grudnia 2010 r., wynosi: 10 508 414,72 PLN.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 

 

 

 

Gmina Liniewo zakończyła realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I – III SP Gminy Liniewo”, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowania wyniosła 119 100,00 zł.

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III podstawowych szkół publicznych w zakresie czytania, pisania, podstaw matematyki, eliminacje wad postawy, zaburzeń mowy oraz pogłębianie wiedzy w zakresie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć zgodnie z planem i harmonogramem zatwierdzonymi przez właściwych dyrektorów szkół oraz do przez koordynatora projektu. Zakres zadania obejmował również doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby realizacji zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Operacja, mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

 

 

 

 

Gmina Liniewo otrzymała dofinansowanie na  realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu, budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Wiecu”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 1 157 000,00 zł.

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: