Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:Gospodarka gminyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zakres działań edukacyjno –informacyjnych na terenie Gminy Liniewo

pokrycia-dachoweZakres działań edukacyjno –informacyjnych na terenie Gminy Liniewo

 

I „ABC o azbeście”

 

 1. Informacje o szkodliwym działaniu azbestu oraz o założeniach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009-2032.
 2. Informacje dotyczące usuwania azbestu, np. zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem w formie przekierowania na stronę serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

Informacje na temat dostępne są pod następującymi adresami:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu http://www.liniewo.pl/wp-content/uploads/2013/01/program-usuwania-azbestu-2013-2032.pdf

 

II „Azbestowe archiwum”

 

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Beneficjenta w latach ubiegłych:

 

 1. całkowity koszt zrealizowanych zadań,
Rok Całkowity koszt realizacji zadań   
2013 14 511,42 zł  
2013 5.364,04  zł  
2014 15 108,70 zł
2015 48 472,02  zł
2016 20 902,70 zł
2017 17 203,45 zł

 

 

 1. b) kwota uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku,
Rok Kwota dofinansowania  
2013 12 550,00 zł  
2013 5 360,00 zł  
2014 9 570,00 zł  
2015 39 811,00zł
2016 16 266,00 zł
2017 11 940,00 zł

 

W roku 2017 na dotację składają się środki:

NFOŚIGW- 4776,00  zł

WFOŚIGW- 7164,00 zł

 

c )kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny,

Rok Kwota dofinansowania  
2013 1 961,42 zł  
2013 3,04 zł  
2014 5 538,70 zł  
2015 8 662,02 zł
2016 4636,70 zł
2017 3989,12 zł

 

 

d)całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu (Mg),

Rok Ilość Mg  
2013 22,705  
2013 13.411  
2014 47,74  
2015 103,09
2016 47,333
2017 55,495

 

 1. e) ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu (Mg) z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku,
Rok Ilość Mg  
2013 22,10  
2013 13.411  
2014 28,932  
2015 103,09
2016 47,333
2017 55,495

 

 1. f) okres realizacji zadań.

 

Lata 2013 – 2017

 

 

Podstawowe informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest.

 

 1. szkodliwość azbestu

 

http://bezazbestu.com.pl/baza-wiedzy/szkodliwosc-azbestu/

Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbesto zależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.

Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych, atmosfery i rur azbestowo-cementowych. Przypuszcza się, że woda wodociągowa zawiera średnio poniżej 1 wł./cm3. Również artykuły żywnościowe mogą być zanieczyszczone cząstkami azbestu, pochodzącego z wody lub talku wykorzystywanego do polerowania ryżu.

Właściwości chorobotwórcze włókien azbestowych zależą od takich czynników jak rodzaj azbestu, wymiary i kształt włókien, ich stężenie, czas ekspozycji organizmu na ich działanie, a także efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego oraz ewentualnego wpływu innych toksyn. Wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne dla zdrowia ale za najniebezpieczniejszy uważa się azbest krokidolitowy, ze względu na mechanizm rozdrabniania jego włókien, ich rozmiary oraz trwałość w warunkach fizjologicznych. Za najistotniejszy czynnik aktywności kancerogennej (rakotwórczej) i fibrogennej (po-wstawanie zbliznowaceń) azbestu uważa się kształt jego włókien – cienki i wydłużony. Największe zagrożenie dla organizmu stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które dostają się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną. Krytyczne wy-miary włókien respirabilnych azbestu: długość > 5 μm, średnica < 3 μm i stosunek długości do średnicy włókien jak 3:1. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane (fagocytowane) przez komórki układu odpornościowego (makrofagi), jednak ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce, tylko wystają z niej powodując wyciek jej zawartości, wniknie ewentualnych toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki. Efektem jest powstawanie zbliznowaceń lub indukcja procesu nowotworowego.

Narażenie na działanie wysokich stężeń włókien azbestu jest największe w przypadku ekspozycji zawodowej, związanej z pracą przy wydobyciu azbestu lub produkcji i obróbce wyrobów zawierających azbest. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) włókien azbestu na stanowisku pra-cy wynosi 0,2 wł./cm3, przy czym, w zakładach produkcji wyrobów zawierających azbest, stężenie to wynosiło w przeszłości nawet kilkadziesiąt wł./cm3. Podwyższone stężenie włókien azbestowych występuje również w okolicach wymienionych instalacji (ekspozycja parazawodowa). Ekspozycja środowiskowa natomiast spowodowana jest występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

W polskich przepisach brak jest określenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza azbestem wewnątrz budynków. Przyjmuje się, że maksymalna akceptowalna wartość zanieczyszczenia powietrza włóknami respirabilnymi azbestu to 1000 wł./m3. Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie (okres utajenia, latencji). Kancerogenne działanie włókien azbestowych może być wzmacniane współdziałaniem innych czynników toksycznych, np. palenie tytoniu przy jednoczesnym narażeniu na działanie azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 50-ciokrotnie. Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowe-go (choroby zawodowe):

 • pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną chorobą za-wodową występującą u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu azbestowego prowadzącą do niewydolności oddechowej,
 • łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej,rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,
 • rak oskrzela,międzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy spowodowany długotrwa-łym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien azbestu,przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.

Opracował: Jakub Skorupski

 

 1. zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

 

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W województwie Pomorskim funkcjonują 2 składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest. Są to: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gliwa Mała gm Kwidzyn

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bierkowie gm. Słupsk ( tylko z terenu Słupska).

Więcej informacji na temat bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać pod adresem

http://www.pinb.waw.pl/azbest.html

 

 1. możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Zasady i możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwanie wyrobów zawierających azbest opisano w programie usuwania wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Liniewo

http://www.liniewo.pl/wp-content/uploads/2013/01/program-usuwania-azbestu-2013-2032.pdf

 

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Liniewo zobacz program>>>

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: