Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:Turystyka
„Słoneczna Galeria”

FUNDACJA “ SŁONECZNA GALERIA”

Krystyna Kosk Krzyżanowska
tel. 693-291-399
1
Piotr Krzyżanowski 
tel. 667-790-399
 

“Słoneczna Galeria” to miejsce gdzie sztuka przeplata się z codziennym życiem. Tu każdy może przyjść ze swoimi pomysłami, tutaj może tworzyć i wystawiać swoje prace, doskonalić swoje techniki oraz po prostu spotykać się z innymi osobami. Profil działalności zależny jest od ludzi którzy przekroczą jej progi. Można śpiewać, tańczyć, malować, tkać , rzeźbić jednym słowem robić to co się lubi i zarażać swoją pasją innych. Jak będzie działać Słoneczna Galeria zależy od Ciebie.

Zapraszamy do współdziałania.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§9 Celami Fundacji są: 1. Organizacja działań, promocja i wspieranie rozwoju talentów dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Działalność na rzecz nauki, edukacji i wychowania w zakresie obejmującym działania edukacyjne, wystawiennicze, promocyjne i artystyczne. 3. Działalność wspomagająca finansowo, technicznie i szkoleniowo organizacje oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego. 4. Integracja społeczności lokalnej Wysina i okolic wokół zagadnienia kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz dziedzictwa kulturowego. 5. Wspieranie edukacji oraz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. 6. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych służące pogłębianiu posiadanej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. 7. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej pomocy, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 8. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, szczególnie w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki.

§10 Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) oraz samodzielnie realizując:

1. Nieodpłatne zajęcia z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji dla podopiecznych Fundacji. 2. Prowadząc programy stypendialne, w tym szczególnie dla uzdolnionych podopiecznych Fundacji. 3. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, urządzeń, narzędzi, strojów itp. 4. Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wiejskiej, domu ludowego, izby regionalnej, galerii wystawienniczej. klubów dla dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców wsi. 5. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych, integracyjnych, promujących kulturę. 6. Programy artystyczne, wystawy, plenery, wernisaże, pokazy, warsztaty, itp., obejmujące swoim działaniem dzieci i młodzież oraz dorosłych. 7. Programy i przedsięwzięcia obejmujące działalność edukacyjną, oświatową, kulturalną, sportową, rekreacyjną i informacyjną oraz działania mające na celu estytyzację miejsca zamieszkania i okolicy. 8. Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej w tym wydawanie gazet, czasopism, materiałów reklamowych i promocyjnych, wydawnictw audiowizualnych. 9. Działalność dobroczynną i charytatywną. 10. Organizacja wsparcia dla rodzin. 11. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, kulturowego wsi. 12. Kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służące nawiązywaniu współpracy na rzecz realizacji celów statutowych, oraz wymiany informacji. 13. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych. 14. Fundacja może występować do organów władzy państwowej i samorządowej w sprawach związanych z celami statutowymi. 15. Fundacja może organizować i pozyskiwać środki do realizacji celów statutowych. §11 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, działających na zasadzie non profit, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: