Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:Urząd Gminy
Wnioski do pobrania
  • Referat finansowy:

INFORMACJE I DEKLARACJE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2019 r.

 

Deklaracje osoby prawne

dl-1 Deklaracja podatek leśny

dn-1 Deklaracja podatek od nieruchomości

dr-1 Deklaracja podatek rolny

zdl-1-Załącznik do deklaracji podatek leśny przedmioty podlegające opodatkowaniu

zdl-2- Załącznik do deklaracji na podatek leśny przedmioty zwolnione z opodatkowania

zdn-1 Załącznik do deklaracji podatek od nieruchomości obiekty podlegające opodatkowaniu

zdn-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości przedmioty zwolnione z opodatkowania

zdr-1 Załącznik do deklaracji podatek rolny grunty podlegające opodatkowaniu

zdr-2 Załącznik do deklaracji podatek rolny grunty zwolnione z opodatkowania

 

Informacje osoby fizyczne

 il-1-Informacja o lasach

in-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach-budowlanych

ir-1 Informacja o gruntach

zil-1-Załącznik do informacji o lasach przedmioty podlegające opodatkowaniu 

zil-2-Załącznik do informacji o lasach przedmioty zwolnione z opodatkowania

zil-3-Załącznik do informacji o lasach dane współwłaścicieli

zin-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane przedmiotu podlegających opodatkowaniu

zin-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane przedmiotów zwolnionych z opodatkowania

zin-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane współwłaścicieli

zir-1-Załącznik do informacji o gruntach podlegające opodatkowaniu

zir-2 Załącznik do informacji o gruntach zwolnione z opodatkowania

zir-3-Załącznik do informacji o gruntach dane o współwłaścicielach

——————

 

1. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

3. Deklaracja w sprawie podatku rolnego

4.  Informacja w sprawie podatku rolnego

5. Deklaracja w sprawie podatku leśnego

6. Informacja w sprawie podatku leśnego

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

  • Referat Gospodarki Komunalnej i Rozwoju:

 

 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest

     OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

2. Wniosek w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

3. Wniosek w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi gminnej

4. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Liniewo

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Liniewo

6. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

7. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DO-1 czysty druk

DO-1 przykład bez kompostowania

DO-1 przykład kompost

DO-2 czysty druk

 

 

 

  •  Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami:

 

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2. Wniosek o wycinkę drzew

3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

4. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  

5. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6 Nadanie numeru nieruchomości

7, WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

    OŚWIADCZENIE – załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

8.Zgłoszenie na usunięcie drzew

9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

10.  W N I O S E K o ustanowienie służebności przesyłu

11. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

12. WNIOSEK wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w mpzp i rewitalizacji

 

  • Zezwolenia alkoholowe:

 

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży

Wniosek_o wydanie zezwolenia_jednorazowego

Kontakt: