Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIEWO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
data publikacji: 21.lis.2017

Liniewo, dnia 20 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LINIEWO
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo
II. Stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rozwoju.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. roczny staż pracy,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 8. znajomość gospodarki komunalnej,
 9. biegła umiejętność obsługi komputera.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. prawo jazdy kategorii B,
 2. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 3. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 4. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 5. preferowane wykształcenie wyższe techniczne.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji przez Urząd Gminy i jednostek podległych ,

 2. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego itp.

 3. dokonywanie zamówień w trybie art. 4 ust. 8 ustawy, zlecanych przez Wójta Gminy, Sekretarza bądź Kierownika referatu i innych jednostek,

 4. prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

 5. prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się,

 6. koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy,

 7. prowadzenie rejestru drobnych usług i zakupów,

 8. opracowywanie kosztorysów,

 9. współdziałanie w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej Gminy Liniewo.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rozwoju” do dnia 11 grudnia 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: oferta i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

Wójt Gminy Liniewo
/-/ Mirosław Warczak

 

Informacja z I etapu naboru

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: