Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
data publikacji: 25.sty.2018

ZARZĄDZENIE NR 13/2017

WÓJTA GMINY LINIEWO

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Liniewo na rok 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817) i Uchwały NR XXX/254/2017 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Liniewo z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok, zarządzam co następuje:

 

 • 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2018 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

1)  Zadania priorytetowe Gminy Liniewo, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom       pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy:

 1. wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 2. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formach pozaszkolnych,
 3. wspieranie działań na rzecz osób starszych,
 4. działania na rzecz zachowania zasobów kulturowych naszego regionu oraz promocja turystyczna Gminy Liniewo,
 5. integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 6. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym działania rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi,
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 • 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Liniewo na rok 2018 została zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Liniewo w roku 2018, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liniewo, na stronie internetowej Gminy Liniewo (www.liniewo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń

 

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Liniewo

 

 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Konkurs ogłoszony jest zgodnie z podjętym Programem Współpracy Gminy Liniewo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

 

Ogłoszenie

 

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: