Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Czym jest PSZOK!! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
data publikacji: 03.mar.2016

images

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi realizacji planowej inwestycji zwanej PSZOK-iem jesteśmy winni wyjaśnić co kryje się pod tym pojęciem.

Jak już Państwa informowaliśmy, Rada Gminy Liniewo podjęła na sesji w dniu 12-02-2016 uchwałę intencyjną nr XIII/88/2016 w sprawie w sprawie podjęcia przez Wójta Gminy Liniewo działań mających na celu zidentyfikowanie zagrożeń w obszarach ekonomicznych i prawnych związanych z ewentualnym wyjściem Gminy Liniewo ze Związku Gmin Wierzyca. Ewentualne wyjście ze Związku Gmin Wierzyca spowoduje konieczność samodzielnej realizacji założeń gospodarki odpadami przez Gminę Liniewo.

Jednym z założeń systemu wynikającym wprost z zapisów art 3 ust 2 pkt 6ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązek: „tworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a”.

Realizacja PSZOK-u jest zatem zadaniem obligatoryjnym nakładanym na każdą gminę. Dotychczas zadanie to było realizowane przez PSZOK- i zlokalizowane na terenie Związku Gmin Wierzyca (ZGW) oraz w przypadku niektórych odpadów poprzez mobilne PSZOK-i ( tzw. akcje objazdowe podczas, których zbierane były np. wielokogabaryty głównie meble, zużyty sprzęt elektroniczny).

Wracając na nasze lokalne podwórko planuje się przeprowadzenie postępowań administracyjnych przygotowujących przedsięwzięcie, co w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o wyjściu z ZGW, pozwoli na szybką realizacje ustawowych obowiązków na gminę. Planowane przedsięwzięcie ma powstać na terenie gminnym przy oczyszczalni ścieków w Orlu. Miejsce to zostało wytypowane ze względu na istniejącą infrastrukturę ( woda, kanalizacja, prąd ) oraz możliwość zaangażowania operatora oczyszczalni do obsługi PSZOK-u. Teren oczyszczalni lub jej sąsiedztwo często wykorzystywane jest jako lokalizacja PSZOK-u np. Gmina Lipusz. Przedsięwzięcie polegać ma na utwardzeniu terenu oraz częściowe jego zadaszenie. Tak przygotowany teren wyposażone zostanie w pojemniki i kontenery przystosowane do czasowego gromadzenia odpadów rożnego rodzaju. Pojemniki i kontenery po zapełnieniu zostaną przekazane do RIPOK-u ( Regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych np. w Starym Lesie). Ilość, rodzaj oraz ograniczenia ilościowe odpadów zostaną ustalone regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w zasadach funkcjonowania PSZOK-u. Przedsięwzięcie będzie służyło wyłącznie mieszkańcom Gminy Liniewo.

Aby oddać odpady do PSZOK-u obsługa zobowiązana jest do sprawdzenia miejsca zamieszkania dostawcy odpadów. Ideą PSZOK-ów jest przeciwdziałanie wywożeniu odpadów do lasów, w szczególności tych które nie mogą zostać zdeponowane w pojemnikach przy nieruchomościach. Rozsądny sposób obchodzenia się z odpadami gwarantuje zdrowie dla Państwa i Państwa dzieci. A jest to sprawa, na której zależy nam wszystkim.

Odpady będą odbierane tylko od mieszkańców Gminy Liniewo. Wg danych na dzień 31-12-2015 w Gminie Liniewo zameldowanych jest 4727 mieszkańców

p

p

Planowane ilości poszczególnych rodzajów odpadów zbierane w ciągu roku.

p

Lp.

Rodzaj magazynowanych odpadów

Kg/Mk/rok

Mk-liczba mieszkańców

Mg

1

Odpady makulatura wielomateriałowe

5,0

23,63

2

Szkło

0,6

2,84

3

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, remontów

3,0

14,18

4

Tworzywa sztuczne

2,0

9,45

5

Metale

0,5

2,36

6

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

0,75

3,55

7

Baterie i akumulatory

0,58

2,74

8

Meble i inne materiały wielkogabarytowe

0,8

3,78

9

Leki i chemikalia

0,1

0,47

10

Odpady zielone

2,5

11,81

11

Popioły z pieca

1,6

7,56

12

Opony 16 01 03

2,5

11,81

Suma:

94,18

p

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów zmieszanych oraz niebezpiecznych, takich jak:

– gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające materiały zawierające azbest,

– papy, które powinny być odebrane przez podmiot świadczący usługę budowlaną

– odpady z demontażu pojazdów,

– odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet).

p

Krystian Breski

Referat Gospodarki Komunalnej i Rozwoju.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: