Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:Gospodarka gminy
PGNiG

Gmina Liniewo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest jedną z największych firm w Polsce, której  głównym filarem jest obecnie intensyfikacja działalności poszukiwawczej, w tym przede wszystkim gazu z łupków, której efektem będzie zwiększenie wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych. W kolejnych latach należy spodziewać się przyspieszenia prac, a celem PGNiG jest rozpoczęcie produkcji przemysłowej na przełomie 2014 i 2015 roku.

W tej dziedzinie jesteśmy liderem, mamy największą liczbę koncesji – 15 spośród 111 przyznanych. Trzy z nich znajdują się na terenie województwa pomorskiego. Są to koncesje Wejherowo, Kartuzy-Szemud i Stara Kiszewa. Nasze prace koncentrują się również na południowym wschodzie kraju w województwie lubelskim na koncesji Lubycza Królewska.

Pozycja lidera i doświadczenie, jakie posiadamy zobowiązują nas do wyznaczania standardów
w działaniach edukacyjnych i informacyjnych na temat gazu z łupków. Wierzymy, że otwarta postawa, prowokowanie dyskusji na temat wszystkich aspektów związanych z gazem z łupków, jak również wysokie standardy odpowiedzialności społecznej pozwalają realizować działania z korzyścią dla kraju, naszej firmy i interesów społecznych.

Stosowane przez PGNiG procedury i rozwiązania zostały potwierdzone podczas prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych na terenie całego kraju a także poza jego granicami. Do tej pory wykonano około 8 tys. odwiertów w poszukiwaniu gazu ze źródeł konwencjonalnych.

Jeżeli potwierdzą się, poprzedzone żmudnymi badaniami, informacje, że Polska posiada bogate złoża gazu z łupków umożliwiające przemysłową ich eksploatację, to niewątpliwie będzie to szansa dla nas wszystkich. A gra toczy się o dużą stawkę. Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków to szansa na realne uniezależnienie energetyczne Polski od zewnętrznych dostawców i intensyfikację rozwoju gospodarczego regionów, w których odbywają się prace oraz, co równie ważne, dodatkowe wpływy do budżetu państwa i budżetów samorządowych.

Wokół poszukiwań gazu z łupków powstało wiele mitów i niesprawdzonych hipotez. Obowiązujące w Polsce prawo w pełni kontroluje proces poszukiwania i wydobywania złóż gazu łupkowego. Wszystkie działania w tym zakresie podlegają nadzorowi właściwych organów, w tym m.in. Ministerstwu Środowiska, Urzędom Górniczym oraz Inspekcji Ochrony Środowiska – w zakresie kontroli przestrzegania korzystania ze środowiska. Nadzór nad pracami prowadzą także organy administracji samorządowej, wydające pozwolenia określające warunki korzystania ze środowiska

 

Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych

Łupki to powszechnie występująca na Ziemi skała, która może zawierać złoża gazu. Dlatego na pytanie czym różni się gaz z łupków od gazu ziemnego można odpowiedzieć, że niczym. To ten sam gaz ziemny, tylko występujący w innych utworach skalnych.

PGNiG SA posiada 15 koncesji poszukiwawczych gazu z łupków. Koncesje te znajdują się w pasie od Pomorza przez Mazowsze i Lubelszczyznę do Podkarpacia. Trzy z nich znajdują się na Pomorzu, 2 na Warmii, 4 na Mazowszu w okolicy Płocka, a pozostałe 6 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

W latach 2011/2012 roku PGNiG skoncentrowało swoje prace na kilku koncesjach, m.in. zintensyfikowano działania na koncesji Wejherowo na północy Polski, gdzie znajduje się odwiert Lubocino-1 i rozpoczęły się prace przy odwiercie Lubocino-2H oraz na Opalinie i  Kochanowie a także wykonany został odwiert pionowy na Tomaszowie Lubelskim na południowym wschodzie kraju na odwiercie Lubycza Królewska.

Na koncesji Wejherowo 30 sierpnia br., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło wiercenie otworu poziomego. Do końca roku Spółka otrzyma odpowiedź czy na padzie Lubocino (pad to komplet wierceń) pojawi się gaz. Jeśli wyniki odwiertów jak i szczegółowe analizy będą pozytywne, na przełomie 2014/2015 roku, planuje się  uruchomienie kopalni gazu z łupków.

Wiele interesujących informacji znajduje się na stronie www.lupkipolskie.pl

W uzupełnieniu danych ze strony: mapa koncesji PGNiG.

 

 

STAN PRAC NA KONCESJI STARA KISZEWA obejmującej Gminę Liniewo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. rozpoczyna pracę na terenie koncesji Stara Kiszewa, gmina Liniewo, odwiert Wysin.

Umowa na udostępnienie gruntu (czasowe zajęcie terenu) została podpisana z Agencją Nieruchomości Rolnych w Gdańsku.

Od 10.12.2012 trwają prace polegające na przygotowaniu placu, które są prowadzone przez firmę Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o.

Prace te potrwają do końca roku 2012. Następnie rozpocznie się wiercenie odwiertu pionowego rozpoznawczo-badawczego o długości 3990 metrów przez firmę Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło S.A. Prace wiertnicze mają trwać 75 dni.

 

Gaz z łupków jest naszą wspólną szansą.

Jeżeli polskie pokłady gazu będą znaczące, pozwolą nie tylko na niezależność energetyczną Polski, ale wpłyną na obniżenie cen płaconych za gaz przez obywateli. Gaz z łupków to także więcej tańszej energii, produkowanej w polskich elektrowniach. W dalszej perspektywie wydobycie gazu z łupków to także więcej pieniędzy dla gminy na niezbędną infrastrukturę, szkoły, przedszkola, służbę zdrowia itp. oraz więcej pieniędzy z podatków w budżecie państwa pozwalających na zaspokojenie ważnych potrzeb Polaków – finansowanie służby zdrowia, systemu edukacyjnego i emerytalnego, poprawę bezpieczeństwa.

Ale co ważne poszukiwania gazu z łupków nie mają negatywnego skutku dla środowiska. Wynika to
z oceny wykonanej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Każde prace zarówno w przypadku gazu konwencjonalnego, jak i niekonwencjonalnego są ingerencją w środowisko. Dlatego prowadząc je, na każdym etapie należy przestrzegać procedur i postępować zgodnie z przepisami. Oznacza to, że monitorowane są wszystkie procesy na każdym etapie tej działalności, tak by w porę móc zapobiec niekorzystnym skutkom. PGNiG SA stara się ograniczyć wpływ poszukiwań i wydobycia gazu do minimum, zwracając uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Dzięki temu podejściu, które znacznie wykracza poza wymagane ramy prawne Spółka już dzisiaj osiąga wymierne korzyści ekologiczne.

W Zwoli w odwiercie Markowola-1 PGNiG SA przeprowadziło w lipcu 2010 r. dwa zabiegi szczelinowania, które, jak wynika z analiz, nie miały niekorzystnego wpływu na środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące wpływu prac wiertniczych oraz szczelinowania hydraulicznego na środowisko zostały zaprezentowane w raporcie Państwowy Instytut Geologiczny. Przygotowując dokument eksperci wykonali m.in.: ekspertyzy fizykochemiczne i analizy granulometryczne gleby
i podglebia w otoczeniu urządzenia wiertniczego oraz zbiorników na paliwa płynne. W pobranych próbkach oznaczono zawartości metali ciężkich, olejów mineralnych i chlorków. W obu seriach pomiarowych wartości wszystkich badanych parametrów nie przekraczały limitów dopuszczalnych dla gruntów rolnych (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi; Dz. U. Nr 165, poz. 1359) i nie zanotowano znaczących różnic w wynikach uzyskanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac. Cały teren wiertni został zbadany pod kątem zawartości metanu w powietrzu glebowym na głębokości 1,2-1,5 m. W żadnej z 30 sond nie stwierdzono metanu w ilościach możliwych do wykrycia przy użyciu zastosowanej metody pomiarowej, tak przed rozpoczęciem prac, jak i po ich zakończeniu. Ocenę stanu wód lokalnie użytkowanych poziomów wodonośnych przeprowadzono na podstawie próbek pobranych z trzech okolicznych studni gospodarskich. W wodach oznaczono odczyn pR, przewodność elektrolityczną właściwą, smak, zapach, stężenia chlorków, azotanów, azotynów, amoniaku, olejów mineralnych, chromu, baru, ołowiu, potasu, żelaza i manganu. Wyniki odniesiono do wartości granicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Wyniki uzyskane przed i po zakończeniu prac na terenie wiertni nie wskazują na jakiekolwiek zmiany hydrochemiczne w badanych wodach. Po demontażu urządzenia wiertniczego PGNiG SA rozpoczęło proces rekultywacji terenu wiertni w sposób zapewniający jego ponowne użytkowanie rolnicze. Prace rekultywacyjne polegały na niwelacji terenu i rozplantowaniu uprzednio zdjętej wierzchniej warstwy gleby. W celu przywrócenia wartości użytkowych, na gruntach wykonano zabiegi agrotechniczne oraz zasiano seradelę (roślina poplonowa). Działania te doprowadziły do stany pierwotnego, co zaprezentowano podczas spotkania
z przedstawicielami władz samorządowych w lipcu 2011 r.

Aspekty środowiskowe

Poszukiwanie i wydobywanie gazu jest kontrolowane. Prowadzenie prac zgodnie z normami
i przepisami jest w pełni bezpieczne dla środowiska. Pokazują to nasze własne doświadczenia. PGNiG w Polsce wydobywa co roku ok. 4,5 mld m3 gazu. Nigdy nie doszło do skażenia środowiska, czy nieodwracalnych zniszczeń. Technologia produkcji wyklucza możliwość skażenia wód gruntowych
i powierzchniowych. Prawidłowo wykonany otwór  jest dostatecznie zabezpieczony powłoką warstw stali i cementu. Substancje chemiczne wykorzystywane w niewielkim stopniu w procesie wydobycia gazu, to nie są „groźne chemikalia”, ale środki znane każdej gospodyni domowej z własnej kuchni.

Największą uciążliwością dla otoczenia może być hałas i obecność w krajobrazie wież wiertniczych. Jednak uciążliwości te mają charakter przejściowy (krótkotrwały). Walczący o czyste środowisko zapominają także o ważnym elemencie – wykorzystywanie gazu do produkcji prądu pozawala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Gaz łupkowy w procesie spalania wytwarza znacznie mniej dwutlenku węgla (a także rtęci, siarki, tlenków azotu i pyłów) niż węgiel kamienny, brunatny i ropa naftowa. A to oznacza czystsze powietrze.

Z czego składa się płyn hydrauliczny do szczelinowania?

Podstawowym składnikiem płynu do szczelinowania jest woda, która stanowi ok. 95% mieszanki. Pozostałe jej elementy to piasek (4,5% ) i związki chemiczne (0,5%), służące głównie do zmniejszania tarcia, zapobiegania korozji oraz usuwania bakterii. Używa się ich w niskich stężeniach, bezpiecznych dla ludzi i środowiska. Każda z tych substancji od lat stosowana jest w gospodarstwach domowych, budownictwie, przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Wykorzystuje się je m.in. do dezynfekcji, koloryzacji włosów, produkcji środków piorących, mydła, kosmetyków, pasty do zębów, lodów, leków. Mamy zatem z nimi do czynienia każdego dnia we własnych domach. Lista dozwolonych substancji jest długa, bo zawiera wszystkie możliwe związki chemiczne, stosowane w różnych kombinacjach. W praktyce ogranicza się do kilku, najwyżej kilkunastu środków.

Czy prowadzone były badania, które informują o jego wpływie na środowisko?

Przeprowadzenie analizy wpływu na środowisko, prowadzonej przez PGNIG SA działalności (w tym także poszukiwań gazu z łupków na wody gruntowe), odbywa się na etapie planowania działalności w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na etapie realizacji przedsięwzięcia poprzez prowadzenie badań monitoringowych środowiska.

Przykładowo badania monitoringowe w przypadku prac prowadzonych na otworze Lubocino-I na koncesji Wejherowo, realizowane były:

  • przed odwierceniem otworu,
  • następnie po odwierceniu otworu, a przed zabiegiem szczelinowania,
  • po zabiegu szczelinowania.

 

Bezpieczeństwo źródeł i zasobów wody potwierdzają naukowe ekspertyzy. Znamy już odpowiedź polskich naukowców, którzy analizowali otwór wiertniczy LE-2H w Łebieniu, gdzie w zeszłym roku przeprowadzono zabieg szczelinowania hydraulicznego. Jego wpływ na środowisko analizował zespół ponad 30 specjalistów z pięciu instytucji. Wyniki badań zawarto w raporcie przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny, który koordynował prace badawcze. Wnioski przestawiono podczas konferencji prasowej 2 marca 2012 r. Raport jednoznacznie stwierdza, że przeprowadzenie prac zgodnie z normami i przepisami jest w pełni bezpieczne dla środowiska.

Raport pt. „Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego
w otworze Łebień LE-2H” – dostępny jest na stronach: www.mos.gov.pl lub www.pgi.gov.pl

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: