Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
data publikacji: 01.cze.2018

 Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje
w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

 

Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Liniewie przy ul. Dworcowej 3, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej e-mail: inspektor@cbi24.pl
  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych głównie na podstawie:
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

oraz kodeksu postępowania administracyjnego w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liniewie, zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań
  na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne
  do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
 2. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom nieuprawnionym, w tym nie będą transferowane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy,
  w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną zatwierdzoną dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie.

 

 

 

Dyrektor GOPS

 w Liniewie

/-/ Bożena Wardyn

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: