Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej
data publikacji: 29.cze.2016

Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości oświatowej

WÓJT GMINY LINIEWO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, lub średnie z 3- letnim stażem pracy,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 2. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,

 3. samodzielność, kreatywność i obowiązkowość w wykonywaniu zadań.

 4. znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa
  o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisów dotyczących stypendium szkolnego, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie list płac oraz wszelkiej dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń we wszystkich jednostkach oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Liniewo,

 2. Obliczanie stawki godzinowej dla nauczycieli i innych pracowników, za czas urlopu wypoczynkowego oraz średniej z godzin ponadwymiarowych,

 3. Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. Naliczanie zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz rozliczenia roczne podatku,

 5. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rocznych informacji podatkowych,

 6. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin,

 7. Przygotowywanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych ZUS

 8. Naliczanie, prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT – 7;

 9. Prowadzenie spraw związanych ze stypendium szkolnym: przyjmowanie i kompletowanie wniosków, ustalanie dochodów uprawniających do przyznania stypendium, kompletowanie faktur i rachunków, sporządzanie decyzji administracyjnych.

 10. Obliczanie dodatków uzupełniających zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

 11. Analiza i kontrola projektów organizacyjnych szkół.

 12. Sporządzanie sprawozdań okresowych dotyczących zatrudnienia i funduszu płac.

 13. Koordynowanie, wnioskowanie i rozliczanie dotacji placówek oświatowych.

 14. Sprawdzanie faktur i rachunków oraz innych dowodów stanowiących podstawę wypłaty pod względem formalno rachunkowym.

4. Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo

Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej
4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko urzędnicze.

5.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Liniewie,
ul. Dworcowa 3, 83 -420 Liniewo w terminie do 8 lipca 2016 roku

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Księgowości Oświatowej,” oraz imię i nazwisko kandydata wraz z adresem do korespondencji. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Liniewie. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru
tj. rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Liniewie oraz na tablicy informacyjnej urzędu .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2015 r. Nr 2135, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1202)
oraz podpisane własnoręcznym podpisem.

Liniewo, dnia 29 czerwca 2016 r.

Wójt Gminy Liniewo

/-/ Mirosław Warczak

 

WYNIK NABORU

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: