Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
data publikacji: 24.kwi.2013

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3 

Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług od maja  do grudnia 2013 r.

( art. 750 kodeksu cywilnego – równoznaczna  z  umową zlecenie).

 

WYMAGANIA:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

  1. posiada:

a/wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b/ wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz.U. z 2011 r. Nr 272 poz.1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c/wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

ZAKRES PRACY:

Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez GOPS z terenu gminy Liniewo, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie:

a/współpracował z jednostkami administracji samorządowej , właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

b/pomagał rodzinie w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych;

c/ pomagał i edukował w kwestii racjonalnego zarządzania budżetem domowym;

d/pomagał rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wspierał ich aktywność społeczną;

e/ motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodziny określa art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 , poz.887).

Asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Asystent rodziny może wykonywać pracę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.

 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys
  2. List motywacyjny ( podpisany odręcznie);
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  4. Kserokopia dowodu osobistego;
  5. Oświadczenie o następującej treści: „ Ja , niżej podpisany/a oświadczam iż:

– nie jestem i nie byłem/am  pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona

-wypełniam obowiązek alimentacyjny ( w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego)

– nie byłem/am skazany/a  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”( odręcznie podpisane);

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na

stanowisku asystenta rodziny;

7. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu

rekrutacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – odręcznie

podpisane.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie w godzinach od 8.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej ( decyduje data wpływu do GOPS) do dnia 10 maja 2013 r.  na  adres  Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3 , 83-420 Liniewo z dopiskiem na kopercie:

 ” Asystent rodziny – nabór”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Liniewo oraz na tablicy informacyjnej GOPS Liniewo.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 58-687-85-37

 

 

Dyrektor GOPS Liniewo

Barbara Okrój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                           

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: