Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIEWO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
data publikacji: 13.maj.2015

Liniewo, dnia 13 maja 2015 r.

 

I.  Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo

II. Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zamówień publicznych i promocji.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      co najmniej trzyletni staż pracy,

6)      wykształcenie wyższe,

7)      biegła znajomość przepisów ustawy –  Prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej,

8)      biegła umiejętność obsługi komputera.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      prawo jazdy kategorii B,

2)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

3)      dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,

4)      znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)      opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji przez Urząd Gminy i jednostek podległych ,

2)      przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego itp.

3)       dokonywanie zamówień w trybie art. 4 ust. 8 ustawy, zlecanych przez Wójta Gminy, Sekretarza bądź Kierownika referatu i innych jednostek,

4)      prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

5)      prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się,

6)      koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy,

7)      prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym wystąpienie z wnioskiem do Referatu Finansowego,

8)      prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

9)      wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,

10)   sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,

11)  opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

VI. Wymagane dokumenty:

1)      oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      życiorys z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

                Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć  osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  inspektor ds. zamówień publicznych i promocji” do dnia 1 czerwca 2015 roku.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: oferta i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.).

                                                                                                               Wójt Gminy Liniewo

                                                                                                                 Mirosław Warczak

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: