Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA REALIZACJĘ ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  2018 r.   Z  ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
data publikacji: 04.gru.2017

                                                            

WÓJT  GMINY  LINIEWO

 

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXX/254/2017  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. i art. 11   art. 13 i art. 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 25 ust.  1, 4 i 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1769)

Ogłasza otwarty konkurs ofert

na zlecenie realizacji poniższych zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

      Zadanie  1:

Zapewnienie specjalistycznych usług i rehabilitacji dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość  środków publicznych na realizację zadania w 2018 r. wynosi 542.451 zł.

Zadanie  2:

Zapewnienie  dowozu  do  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w Lubieszynie średnio rocznie 18 osób niepełnosprawnych  z  terenu   gminy  Liniewo  przez  5 dni  w  tygodniu  w  okresie  od                 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. wynosi 33.000 zł.

Zadanie 3:

Zapewnienie w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. średnio rocznie 5 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży polegającej na:

– prowadzeniu indywidualnych zajęć psychoruchowych, pedagogicznych i logopedycznych przy aktywnym udziale rodziców,

– zapewnienie w procesie rehabilitacji udziału specjalistów, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, lekarza , psychologa i logopedy,

– udzielanie indywidualnych konsultacji rodzicom  dzieci biorących udział w zajęciach.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. wynosi 10.000 zł.

Oferta

Na realizacje każdego z w/w zadań oferent przedkłada osobną ofertę. Powinna ona zawierać w szczególności:

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania.
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
 5. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 6. Dokumentację poświadczającą posiadanie przez oferenta 3 – letniego okresu doświadczenia, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu w części: „Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert”.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji, po zapoznaniu się z opiniami powołanej w tym celu właściwej komisji konkursowej, podejmie Wójt Gminy Liniewo. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości. Podstawą realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Oferty zostaną ocenione osobno dla każdego zadania. Realizacja danego zadania zostanie powierzona oferentowi, który złożył w tym zakresie najkorzystniejszą ofertę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oddzielnie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy Liniewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

Przy wyborze ofert będą stosowane kryteria:

– możliwości realizacji zadania przez oferenta, posiadanie wykwalifikowanej kadry i rzeczowych zasobów oraz dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia w realizacji zadań podobnego rodzaju.

– wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadania z uwzględnieniem finansowania z innych źródeł.

– ocena i analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

Warunkiem udziału w konkursie jest dla:

 1. a) zadania nr 1 – posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. b) zadania nr 2 – posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w organizowaniu usług przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. c) zadania nr 3 – posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usługi związanej z zapewnieniem rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie nr 1:

Realizacja w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Środki będą przekazywane rocznie w 12 miesięcznych transzach po otrzymaniu dotacji ze środków Wojewody.

Zadanie nr 2:

Realizacja w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Środki będą przekazywane rocznie w 12 miesięcznych transzach z budżetu gminy Liniewo.

Zadanie nr 3:

Realizacja w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Środki będą przekazywane rocznie w 12 miesięcznych transzach z budżetu gminy Liniewo.

Po zakończeniu zadania zostanie przeprowadzona kontrola wykonania i końcowe rozliczenie dotacji.

Miejsce i terminy składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu: Sekretariat Urzędu Gminy w Liniewie

ul. Dworcowa 3 do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 12–tej (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Ofertę  konkursową  należy  złożyć  w  formie  pisemnej  w   zamkniętej  kopercie  z  adnotacją „Konkurs z zakresu pomocy społecznej” z zaznaczeniem nr zadania i danych adresowych wnioskodawcy.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.
 2. Wójt Gminy Liniewo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Informacje na temat konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3 58- 687-85-37

 

Wójt Gminy Liniewo

/-/Mirosław Warczak

 

Liniewo, 4 grudzień 2017 r.

                                                                                                 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2018 r.

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: