Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Prawdopodobnie w Gminie Liniewo opłaty za śmieci nie wzrosną.
data publikacji: 29.sty.2013

Prawdopodobnie w Gminie Liniewo opłaty za śmieci nie wzrosną.

Uchwalona przez Sejm znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas obowiązek zorganizowania odbierania odpadów należał do właścicieli nieruchomości. Obecnie w imieniu Gminy powołany został Związek Gmin „Wierzyca”, który przejmie obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Pod pojęciem zagospodarowania odpadów należy rozumieć zorganizowanie i przygotowanie do ponownego wykorzystania. Od początku władze Gminy Liniewo, Wójt i Rada Gminy czyniły starania, aby wprowadzenie reformy śmieciowej nie było uciążliwe dla mieszkańców tak, aby koszty za odbieranie odpadów były na poziomie dotychczasowym lub niższym. W tym celu został powołany Związek Gmin „Wierzyca”, którego Gmina Liniewo jest członkiem dzięki podjętej zdecydowaną większością głosów uchwale Rady Gminy Liniewo.

 

Na spotkaniu w dniu 29 grudnia ubiegłego roku Związek Gmin Wierzyca podjął uchwałę w sprawie wyboru kryterium naliczania podatku śmieciowego w formie „Gospodarstwa domowego w rozbiciu na jednoosobowe i wieloosobowe”. Wybrana metoda może zagwarantować, że koszty dla mieszkańców Naszej Gminy pozostaną na zbliżonym jak do tej pory poziomie, a nawet na poziomie nieco niższym Wpływ na to będzie miała wspomniana wcześniej metoda naliczania opłat, racjonalizacja obszarów objętych gospodarką śmieciową tj. optymalizacja terenów poprzez łączenie w przetargu na wywóz odpadów sąsiadujących gmin lub miejscowości tak, aby uzyskać optymalne parametry wypełnienia pojazdów odbierających odpady, obniżka kosztów administracyjnych, ze względu na wykonywanie zadania poprzez Związek Gmin Wierzyca. Powołany związek będzie realizował zadania związane z gospodarką śmieciową na terenie 20 jednostek samorządu terytorialnego: powiatu kościerskiego, starogardzkiego oraz Gminie Przywidz.

 

Przewidywane /prognozowane/ stawki uchwalone przez Związek .. przed przetargiem, który zostanie niedługo przeprowadzony kształtują się następująco – dla gospodarstwa jednoosobowego -20 zł / miesiąc  dla odpadów segregowanych i 30 zł/miesiąc dla odpadów zmieszanych. Dla pozostałych wieloosobowych gospodarstw domowych – 41 zł/ miesiąc   dla odpadów segregowanych, i 60zł/ miesiąc „dla odpadów zmieszanych. W tym miejscu podkreślić należy, że obecnie mieszkańcy płacą 46 zł/ miesiąc od gospodarstwa domowego . Takie rozwiązanie oraz wstępne szacunki będą  ogromnym sukcesem, jeżeli przewidywane stawki utrzymają się tym bardziej, że z informacji prasowych wynika, że ceny w niektórych gminach wzrastając 100 i więcej %.

 

Polityka gospodarowania odpadami prowadzona przez Wójta i Radę Gminy w nowych uwarunkowaniach prawnych /nowelizacji ustawy śmieciowej/   zmierza do osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków cenowych dla naszych mieszkańców. Od początku przyjęcia ustawy przez Sejm władze gminy miały wiele obaw i wątpliwości, jaką metodę przyjąć i czy Związek, którego Gmina jest członkiem spełni swoje zadania. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że podjęte decyzje były słuszne aczkolwiek obarczone ryzykiem.

Nowy system gospodarowania odpadami zacznie obowiązywać najpóźniej od l lipca 2013r. Mieszkańcy będą płacić opłatę śmieciową potocznie zwaną „podatkiem śmieciowym”, który naliczany będzie przez „Związek Gmin „Wierzyca” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim do, którego to dokonywać będziemy także płatności ww. podatku. W chwili obecnej czekamy jeszcze na kolejną nowelizację Ustawy śmieciowej. Jeśli zmiany w ustawie będą korzystne dla mieszkańców, to Gmina i Związek podejmie niezbędne działania w celu dostosowaniu stawek opłat z korzyścią dla naszych mieszkańców. Ostateczne stawki podatku śmieciowego będą znane jednakże dopiero po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór firm odbierających odpady.

 

Pojemniki na Odpady

W chwili obecnej w świetle nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 ( Dz. U z 2012 póz. 391) obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki /kosze/ lub worki na odpady będzie spoczywać na mieszańcach. Jednakże Związek Gmina „Wierzyca” oraz Gmina pracują, aby było to powinnością przedsiębiorcy – firmy odbierającej śmieci. Rodzaj, pojemność określona zostanie w stosownym Regulaminie oraz warunkach przetargowych. W tej sprawie wydany zostanie stosowny komunikat w odpowiednim czasie.  

 

Wypowiedzenia dotychczasowej umowy

Przypominamy o obowiązku wypowiedzenia dotychczasowej umowy na wywóz śmieci. Umowy należy rozwiązać tak, by wygasły najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013r. i nie płacić za wywóz odpadów jednocześnie firmie wywozowej i gminie.

 

 

Wójt Gminy Liniewo

/-/ Mirosław Warczak

 

 

Liniewo, dnia 20 stycznia 2013r.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: