Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:Urząd Gminy
Petycje
II – Petycja Odrębna – procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów – zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne – wniosek oznaczoną – I i odrębną petycję oznaczoną II  – vide –  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy – dostępne w sieci Internet.  
Dla odseparowania od wniosku – petycjodawca – postulaty związane z petycją – numeruje nowymi oznaczeniami §1P, §2P, etc 
 
Preambuła petycji: 
 
W kontekście alarmujących informacji dotyczących kosztów ponoszonych przez Urzędy w tym obszarze –  w niektórych gminach: Materiał dziennikarski pt. „50 tys. zł rachunku za służbowy telefon. Tyle w tydzień wydzwoniła Hanna Gronkiewicz-Waltz” vide –  http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl-rachunku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz  
 
 
§1P) Wnosimy – w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)   –   o opublikowanie  w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej – użytkowanych w Urzędzie  wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych,  których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. 
Oczywiście petycja nie dotyczy publikacji w BIP –  numerów telefonów, których udostępnienie mogłoby spowodować – nadmierne absorbowanie czasu Decydentów lub numerów, które z innych powodów nie powinny zostać udostępnione. 
Zdaniem – wnioskodawcy – pozostała część numerów telefonów komórkowych powinna być opublikowana w BIP – co może przyczynić się do usprawnienia komunikacji z Urzędem. 
Jak wynika z analizy dokonanej przez Petycjodawcę – publikowanie wybranych numerów telefonów komórkowych w BIP gmin/miast jest obecnie rzadką praktyką, a komunikacja typu ‘z telefon komórkowy – Interesant’ / ‘do telefon komórkowy – Urząd’ – może przyczynić się do znacznych oszczędności kosztów połączeń – po stronie Interesantów. 
 
Oczywistą sprawą jest, że to Urząd powinien podjąć arbitralną decyzję, które z numerów telefonów komórkowych nadają się do publikacji w BIP – Petycjodawca wnosi jedynie o dokonanie analizy w tym obszarze.  
 
Zdaniem wnoszącego podmiotu, niniejsza petycja dotyczy z pewnością zakresu wymienionego w art. 2 ust. 3 Ustawy o petycjach, odnosząc się podjęcia działania usprawniającego komunikację z Urzędem, co w oczywisty sposób mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata. 
 
§2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 
 
Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej – Petycjodawca – rozumie w tym przypadku – jako – ad exemplum – usprawnienie komunikacji w Urzędem. 
 
Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców,  
Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) – posiadający w zakresie swoich kompetencji sprawy związane – sensu largo – z ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki,  a także lepszym zaspokojeniem potrzeb ludności ludności i redukcją wydatków publicznych  – powinny angażować się w tego typu procedury sanacyjne.
 
 
Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. Nasze stanowisko i “Konstruktywny Niepokój Podatnika” w tej mierze koresponduje z oceną stanu faktycznego podnoszoną przez Media :  vide – http://www.tvp.info/35584545/50-tys-zl-rachunku-za-sluzbowy-telefon-tyle-w-tydzien-wydzwonila-hanna-gronkiewiczwaltz
 
Osnowa Petycji/Wniosku:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów, że jest świadom, iż zamieszczony  wyżej materiał prasowy – jest może ekstremalny  i dotyczy największej w Kraju Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Jednakże – z udzielnych odpowiedzi – na zadawane przez Wnioskodawcę pytania w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej  w poprzednich latach – wynika, że w mniejszych gminach – rzeczone koszty są proporcjonalnie – również bardzo wysokie.
 
Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl 
 
 
      Wnioskodawca:
      Osoba Prawna
      Szulc-Efekt sp. z o. o.
      Prezes Zarządu: Adam Szulc
      ul. Poligonowa 1
      04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: