Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2016 r
data publikacji: 11.maj.2016

 

Zarządzenie Nr 24/2016

Wójta Gminy Liniewo

z dnia 05 maja 2016 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2016 r

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r, poz.1118, z późn. zm.) i Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 listopada 2015 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Liniewo z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

Udziela się dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formach pozaszkolnych,
 • wspieranie działań na rzecz osób starszych,
 • działania na rzecz zachowania zasobów kulturowych naszego regionu oraz promocja turystyczna Gminy Liniewo,
 • integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym działania rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 

podmiotom składającym ofertę w wysokości określonej w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Dotacje zostaną wykorzystane i rozliczone w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

 

 

Szczegółowe zasady przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji określone zostaną w odrębnych umowach o udzielenie dotacji

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 •       

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2016

Wójta Gminy Liniewo z dnia 05.05.2016

 

 

Udzielone dotacje na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formach pozaszkolnych,
 • wspieranie działań na rzecz osób starszych,
 • działania na rzecz zachowania zasobów kulturowych naszego regionu oraz promocja turystyczna Gminy Liniewo,
 • integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym działania rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 

L.p. Podmiot Rodzaj zadania Nazwa zadania Wielkość wnioskowanej dotacji (zł) Otrzymane dofinansowanie

(zł)

1. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

 

Integracja mieszkańców, promowanie zdrowego trybu życia oraz konserwacja kortu Turniej Tenisa Ziemnego 3050,00 1400,00
2. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

 

Promowanie rodziny i aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja mieszkańców Wysiński Piknik Rodzinny 4050,00 3400,00
3. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo Działania na rzecz kobiet, integracja, turystyka Wyjazd integracyjny kobiet Gminy Liniewo 5290,00 4800,00

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: