Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Zaproszenie do złożenia oferty- specjalistyczne usługi opiekuńcze
data publikacji: 23.lip.2018

W związku z realizacją art. 18 ust.1 pkt.3 i art. 50 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) i Zarządzenia nr 22/2015 Wójta Gminy Liniewo z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro w Jednostkach Organizacyjnych Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie,

 1. Dworcowa 3,

83-420 Liniewo

Tel. 58 687 85 37

Tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30.000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega jej przepisom.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla trzech osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Planowany miesięczny zakres usług u jednej osoby będzie wynosił od 20 do 100 godzin zajęć (1 godzina = 60 minut), w zakresie zgodnie z § 2 pkt 1 lit a i pkt 3 lit. a, b i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) tj:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć) i nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, za liczbę godzin i liczbę osób objętych usługami. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób.

Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji wykonanej usługi tj. karty czasu pracy osoby świadczącej usługi (zawierającej wyszczególnienie ilości godzin świadczonych usług), w której osoba/opiekun własnoręcznym podpisem potwierdzi wykonanie usługi oraz prowadzenie indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych. Po każdym zakończonym miesiącu, Wykonawca przekazuje do GOPS w Liniewie w/w dokumentację.

 

 1. Wymagane kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.).
 2. Posiadanie statusu:
 • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Prawa przedsiębiorców z dnia 06.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 646),
 • fundacji,
 • stowarzyszenia, posiadającego osobowość prawną.
 1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym;
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
 • zakładzie rehabilitacji;
 • innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 1. Ponadto osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a w/w Rozporządzenia, musi posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 • kształtowania nawyków celowej aktywności;
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kserokopie dokumentów potwierdzające spełnienie przez oferenta wymagań, określonych w punkcie 2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających długość stażu zawodowego, wskazaną w ofercie,
 • oferta (złożona na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie i jej załącznikach, w zakresie związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia ofert dotkniętej brakami formalnymi Zamawiający wezwie oferenta do uzupełnienia ofert w terminie 3 dni, podając wykaz braków.

 1. Miejsce wykonywania usług: obszar Gminy Liniewo
 2. Okres wykonywania usługi: od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 3. Warunki płatności: przelewem na wskazane przez zleceniobiorcę konto bankowe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od wystawienia rachunku i przedłożenia kart czasu pracy oraz indywidualnych kart, o których mowa w pkt 1 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 4. Forma złożenia oferty: pisemna lub poprzez pocztę e-mail (wraz ze skanami wymaganych dokumentów)

Termin związania ofertą: 45 dni od dnia złożenia oferty.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • najkorzystniejsza cena brutto – 80 %,
 • doświadczenie zawodowe – 20 %

Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto za 1 godzinę, podanej przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów oraz długości stażu pracy w jednostkach wskazanych w pkt 2 ppkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Zasady oceny:

Kryterium 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce i kolejne
Najkorzystniejsza cena 10 pkt 7 pkt 4 pkt 0 pkt
Doświadczenie zawodowe 10 pkt 7 pkt 4 pkt 0 pkt

Nie będą brane pod uwagę oferty częściowe np. możliwości zapewnienia usług dla jednej osoby bądź usług z jednego zakresu zajęć.

 1. Kontakt: Dyrektor GOPS w Liniewie – Bożena Wardyn, tel. 58 687-85-37

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 09.08.2018 r. do godziny 12:00, mailowo na adres:gopsbank@liniewo.pl, osobiście lub przesyłając na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo (decyduje data wpływu do biura).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 10 sierpnia 2018 r. Po dokonaniu oceny Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza ze zleceniem realizacji zamówienia.

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy

Liniewo, dnia 23 lipca 2018 r.

 

  Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liniewie

          /-/ Bożena Wardyn

 

 

Załącznik nr 1 usługi specjalistyczne

załącznik nr 2 usługi specjalistyczne

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: