Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDEDNIU ROZPOCZĘCIA FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU.
data publikacji: 27.maj.2013


Uchwalona przez Sejm znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas obowiązek zorganizowania odbierania odpadów należał do właścicieli nieruchomości. Obecnie w imieniu Gminy powołany został Związek Gmin „Wierzyca”, który przejmie obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Pod pojęciem zagospodarowania odpadów należy rozumieć zorganizowanie i przygotowanie do ponownego wykorzystania. Od początku władze Gminy Liniewo, Wójt i Rada Gminy czyniły starania, aby wprowadzenie reformy śmieciowej nie było uciążliwe dla mieszkańców tak, aby koszty za odbieranie odpadów były na poziomie dotychczasowym lub niższym. W tym celu został powołany Związek Gmin „Wierzyca”, którego Gmina Liniewo jest członkiem dzięki podjętej zdecydowaną większością głosów uchwale Rady Gminy Liniewo.

 

Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydent wchodzący w skład Związku Gmin Wierzyca (20-cia samorządów, około 200.000 mieszkańców) po wielu trudnych i niełatwych spotkaniach wypracowali w drodze kompromisu optymalną propozycję naliczania i wdrażania nowych form i zasad polityki śmieciowej (nowego systemu gospodarki odpadami).

Na terenie funkcjonowania związku po dwóch kolejnych nowelizacjach ustalono podział na zabudowę wielorodzinną, gdzie opłaty będą ustalone na podstawie kryterium – osób zamieszkujących w nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe) oraz gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe, gdzie opłaty będą naliczane na podstawie kryterium – gospodartswa domowego. Gospodarstwo wieloosobowe to gospodarstwo, w którym funkcjonuje więcej niż jedna osoba wzwyż bez ograniczenia górnego.

W nowym systemie tylko właściwa, solidna segregacja – selekcja śmieci da nam wymierne korzyści dla naszego budżetu domowego w postaci niższych stawek za naliczanie podatku śmieciowego.

 

Zabudowa jednorodzinna

Miesięczna stawka opłaty od mieszkańców zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, jeżeli odpady będą zbierane selektywnie – 21,50 zł od gospodarstwa.

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie – 32 zł od gospodarstwa.

-w gospodarstwie domowym wieloosobowym, jeżeli odpady będą zbierane selektywnie – 44 zł od gospodarstwa.

-w gospodarstwie domowym wieloosobowym, jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie – 66 zł od gospodarstwa.

 

Zabudowa wielorodzinna

 

 

Miesięczna stawka opłaty od mieszkańców zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej:

-jeżeli odpady będą zbierane selektywnie – 13,50 zł od jednego mieszkańca.

jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie – 20,00 zł od jednego mieszkańca.

 

Sposób gromadzenia odpadów oraz częstotliwości ich odbioru

 

Polityka gospodarowania odpadami doprowadziła do wydzielenia siedmiu strumieni odpadów:

POJEMNIK (lub worek ) oznaczony napisem BIO

Do pojemnika tak oznaczonego należy wrzucać:

-odpady tzw. kuchennej frakcji stałej, powstające w gospodarstwie domowym, takie jak pozostałości potraw i produktów- resztki warzyw i owoców, a także rośliny domowe,

-kwiaty cięte i doniczkowe itp.

-odpady tzw. zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych np. trawa chwasty, liście, pozostałości z przycinki drzew i krzewów

POJEMNIK ( lub worek ) oznaczony napisem SUROWCE

Do pojemnika tak oznaczonego należy wrzucać:

-opakowania po wodzie, napojach, sokach, mleku, środkach czyszczących, szamponie, płynie do kąpieli, serkach, jogurtach, lodach, tłuszczach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i opakowań itp.

-Czysty styropian i opakowania ze styropianu.

-Makulatura: gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe, składane tektury.

-Tkaniny np. ubrania itp.

-Szkło: butelki, słoiki, szklanki, opakowania szklane itp.

-Metale: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom itp.

POJEMNIK oznaczony napisem ZMIESZANE

Odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramikę (porcelanę, naczynia, talerze, doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalkę techniczną, prospekty, foliowane  i lakierowane katalogi, odpady, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych, np. z malowania pomieszczeń.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony.

Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe,

które powstają podczas remontów, budowy i rozbiórek, do których należy zaliczyć np. okna, drzwi, panele, deski, gruz, zanieczyszczony styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura  sanitarno-grzewcza itp. (będą odbierane na indywidualne zgłoszenie w ilości do 1m3 raz w roku z gospodarstwa domowego).

Odpady niebezpieczne np. świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach.

Elektrośmieci

-wielkogabarytowe urządzenia AGD(m.in. lodówki, zamrażarki, pralki, piekarniki);

-małogabarytowe urządzenia AGD (m.in. odkurzacze, tostery, golarki, zegarki);

-sprzęt oświetleniowy;

-zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy;

-przyrządy do nadzoru i kontroli (m.in. czujniki dymu, termostaty);

-sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (m. in. komputery, drukarki, telefony, kalkulatory);

-sprzęt audiowizualny (m.in. radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, kamery);

-narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych);

-przyrządy medyczne (z wyjątkiem wszczepianych i skażonych produktów);

-automaty (m.in. do zimnych i gorących napojów, butelek i puszek,

 

Częstotliwość odbioru odpadów

 

Odpady „BIO”

-w zabudowie wielorodzinnej i letniskowej w okresie od 1 kwietnia do 31 października Wykonawca odbierał będzie z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

-w pozostałych przypadkach nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Odpady „ZMIESZANE

-w zabudowie letniskowej Wykonawca odbierał będzie z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

-w pozostałych przypadkach nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Odpady „SUROWCE”

-z wszystkich nieruchomości Wykonawca odbierał będzie z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Odpady „NIEBEZPIECZNE”

– odbierane będą co najmniej dwa razy w roku, na zasadach zorganizowanej zbiórki objazdowej.

Odpady „WIEKOGABARYTOWE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE”

– odbierane będą co najmniej dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, na zasadach zorganizowanej zbiórki objazdowej.

Odpady „BUDOWLANO REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE”,

-odbierane będą w ilości do 1m3 jeden raz w roku z gospodarstwa domowego, na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości skierowane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, z którym Związek podpisał umowę.

 

Harmonogram- co nas wkrótce czeka.

 

W drugiej połowie maja z mieszkańcami Gminy Liniewo będą się spotykać sołtysi lub pracownicy Urzędu Gminy poszczególnych sołectw. Ich zadaniem będzie przekazanie Państwu deklaracji, których wypełnienie jest obowiązkowe. W deklaracji znajdują się następujące dane ( dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy):

– miejsce i cel składania deklaracji,

-podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji,

-dane identyfikacyjne i aktualny adres do korespondencji,

-dane nieruchomości,

-sposób zbierania odpadów,

-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-podpis osoby składającej deklarację i pouczenie

Deklaracje należy oddać wypełnione najpóźniej do 20 czerwca 2013 do sołtysa lub do Urzędu Gminy.

 

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”. Termin składania ofert to 23-05-2013 dla obszaru nr 1 tj. Gmin Nowa Karczma, Przywidz i Liniewo.

Nieruchomości powinny zostać wyposażone w pojemniki na odpady przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania systemu tj do 01 lipca 2013.

 

Pojemniki na Odpady.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odbywać się będzie w ramach usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z dniem 1 lipca 2013 roku Związek Gmin Wierzyca przejmuje obowiązki odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin Związku. Zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, itp.).

Opłaty za gospodarkę odpadami.

Opłaty należy wnosić za dwumiesięczne okresy rozliczeniowe z terminem zapłaty do końca pierwszego miesiąca każdego okresu rozliczeniowego. Pierwszą opłatę należy uiścić do końca lipca 2013 roku, drugą do końca września, kolejną do końca listopada, itd.

-styczeń – luty:               do dnia 31 stycznia każdego roku,

-marzec – kwiecień:       do dnia 31 marca każdego roku,

-maj – czerwiec:             do dnia 31 maja każdego roku,

-lipiec – sierpień:            do dnia 31 lipca każdego roku,

-wrzesień – październik: do dnia 30 września każdego roku,

-listopad – grudzień:       do dnia 30 listopada każdego roku.

 

 

Więcej informacji w tym informacje dotyczące nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne można uzyskać na stronie internetowej www.liniewo.pl oraz http://www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiazki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca/system

Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim, 83-200 Starogard Gdański, ul. Zblewska 18, tel./fax 58 562 19 97, 58 531 38 02, www.zgwierzyca.pl, e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl

 

Wójt Gminy Liniewo

/-/ Mirosław Warczak

 

Liniewo, dnia 22-05-2013.

 


Powiązane zdjęcia:

Kontakt: