Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich
data publikacji: 16.kwi.2013

1.      Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich

    Nabór wniosków w woj. pomorskim od 15 do 26 kwietnia 2013 r.

    W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 300 tys. zł. Tworzyć jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworzyć  trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia.

    Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

    2.       NA POMOC PRACY (II EDYCJA PROJEKTU)

    Niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim

    Jeżeli jesteś osobą, która została zwolniona z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (warunek – nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty utraty zatrudnienia do momentu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji) lub jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy masz szansę skorzystać z bezpłatnych form wsparcia:

    .         Spotkania z doradcą zawodowym

    .         Warsztaty grupowe

    .         Wsparcie psychologiczne

    .         Merytoryczne i finansowe wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej

    .         Pośrednictwo pracy

    .         Kursy i szkolenia zawodow

    Szczegóły projektu dostępne s? pod adresem:

    http://defs.pomorskie.eu/pl/projekty_systemowe/priorytet_viii/systemowe_812_main

    3.      INSTRUMENTY ZWROTNE DLA POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW:

    Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek dla pomorskich Przedsiębiorców w ramach europejskiej inicjatywy JEREMIE. Oprocentowanie pożyczek jest bardzo korzystne, szczegóły na stronie www.pfp.gda.pl

    Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych wspiera przedsiębiorców w postaci poręczeń kredytowych do pożyczek i kredytów, szczegóły na stronie www.prfpk.pl

    4.      Zapraszamy również na indywidualne konsultacje do placówki Powiatowego Centrum Informacyjnego w Ko?cierzynie.

    Pozdrawiam

    Martyna Rozgońska

    Powiatowe Centrum Informacyjne

    ul. Rzemie?lnicza 25,  83-400 Ko?cierzyna

    tel./fax 58 680 05 29 , tel. kom. 609 813 134

    Projekt jest współfinansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: