Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Absolutorium dla Wójta Gminy Liniewo
data publikacji: 23.cze.2014

W dniu 17 czerwca 2014r. w Sali widowiskowej GOSiR w Liniewie odbyły się obrady XXXIX sesji Rady Gminy Liniewo. Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie przez Radę Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013. Sesję otworzył i powitał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Szarmach. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy Mirosława Warczaka z podjętych działań w okresie między sesyjnym.

Skarbnik Gminy Pani Danuta Skuza przedstawiła informacje z realizacji dochodów i wydatków budżetowych, z których wynika, że budżet gminy uchwalony na 2013 r. został zrealizowany w 90 % planu. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 nie wnosząc żadnych uwag. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Borkowski przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2013 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawione materiały dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za 2013 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok. Następnie swoje stanowiska przedstawili przewodniczący pozostałych komisji stałych Rady Gminy. W kolejnym punkcie posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sławomir Zabrocki odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu. Po krótkiej dyskusji radnych przyjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy. Radni 14 głosami „za” przyjęli absolutorium dla Wójta Gminy Liniewo Mirosława Warczaka.  Na potwierdzenie uznania, radni i sołtysi przyjęli uchwałę oklaskami.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: