Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT WÓJTA GMINY LINIEWO NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 r. Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
data publikacji: 23.lis.2021

1876 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) i Uchwały Rady Gminy Liniewo nr XXXII/285/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu w zakresie:

      Zadanie  1:

Zapewnienie specjalistycznych usług i rehabilitacji dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do   31 grudnia 2022 r.

Planowana wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. wynosi 744.378,00 złotych.

Na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono w 2021 r. kwotę w wysokości 733.947,00 złotych.

Zadanie  2:

Zapewnienie  dowozu  do  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w Lubieszynie średnio rocznie 18 osób niepełnosprawnych  z  terenu   gminy  Liniewo  przez  5 dni  w  tygodniu  w  okresie  od                  1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. wynosi 39.600,00 złotych.

Na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono w 2021 r. kwotę w wysokości 38.400,00 złotych.

Zadanie 3:

Zapewnienie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. średnio rocznie 10 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży polegającej na:

– prowadzeniu indywidualnych zajęć psychoruchowych, pedagogicznych i logopedycznych przy aktywnym udziale rodziców,

– zapewnienie w procesie rehabilitacji udziału specjalistów, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, lekarza, psychologa i logopedy,

– udzielanie indywidualnych konsultacji rodzicom  dzieci biorących udział w zajęciach.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2022 r. wynosi 16.000,00 złotych.

Na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono w 2021 r. kwotę w wysokości 16.000,00 złotych.

Termin i sposób składania ofert

I.

Na realizacje każdego z w/w zadań podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają prawidłowo wypełnione pisemne osobne oferty wg wzoru określonego w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), wraz z załącznikami. Oferta musi być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeżeli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”). W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.

II.

Warunkiem udziału w konkursie jest dla:

a) zadania nr 1 – posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) zadania nr 2 – posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w organizowaniu usług przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) zadania nr 3 – posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usługi związanej z zapewnieniem rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży.

III.

Do oferty należy dołączyć :

 1. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:
 2. w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 3. w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,
 4. dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwa lub upoważnienia zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej;
 5. inne, jeśli są wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
 6. upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
 7. zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Liniewo,
 8. upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,
 9. odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zakres działalności podmiotu – w przypadku kopii dokumentów winny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji,
 10. dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferenta 3-letniego okresu doświadczenia, o którym mowa powyżej w rozdziale „Termin i sposób składania ofert” w ust. II.

IV.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres  rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczą zadania;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferta powinna obejmować każde z w/w zadań, tj. Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych na tylko jedno lub dwa ze wspomnianych zdań. Oferty częściowe zostaną odrzucone.

V.

Uwaga:

– załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą);

– ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

VI.

Miejsce i terminy składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu: Biuro Podawcze Urzędu Gminy w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo osobiście lub drogą pocztową do dnia 17 grudnia 2021r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do biura podawczego, a nie data stempla pocztowego).

Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs z zakresu pomocy społecznej” z zaznaczeniem numeru zadania i danych adresowych wnioskodawcy.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Oferty zostaną ocenione osobno dla każdego zadania. Realizacja danego zadania zostanie powierzona oferentowi, który złożył w tym zakresie najkorzystniejszą ofertę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oddzielnie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy Liniewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

1. Przy wyborze ofert będą stosowane kryteria:

– oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

– możliwości realizacji zadania przez oferenta, posiadanie wykwalifikowanej kadry i rzeczowych zasobów oraz dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia w realizacji zadań podobnego rodzaju.

– wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadania z uwzględnieniem finansowania z innych źródeł.

– wysokość wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.

– ocena i analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Wójt Gminy Liniewo, uwzględniając opinię komisji konkursowej, dokona wyboru oferty Podmiotu, którego oferty odpowiadają wymogom określonym w ustawie o pomocy społecznej, rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz niniejszej procedurze konkursowej i została oceniona przez komisję konkursową jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Decyzja Wójta Gminy Liniewo jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 • Zleceniodawca ustali termin podpisania umów na realizację zadań przez Podmiot, który został wybrany w drodze konkursu.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
 2. Wójt Gminy Liniewo przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w konkursie, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wójt Gminy Liniewo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:
 4. rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
 5. podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
 6. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
 7. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym.
 8. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy), pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
 9. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 10. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
 11. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu;
 12. jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 18,20 zł brutto za jedną godzinę pracy.
 13. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Liniewo.
 14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 15. Dotacja będzie udzielana w 12 miesięcznych transzach, po otrzymaniu przez Zleceniodawcę dotacji ze środków Wojewody.
 16. Po zakończeniu zadania zostanie przeprowadzona kontrola wykonania i końcowe rozliczenie dotacji.

Termin i  warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe warunki wykonania zadnia określone zostaną w umowie.
 2. W sytuacjach uzasadnionych specyfiką zadania rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy.
 3. W przypadkach o których mowa w ust. 2, koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez Gminę Liniewo z zastrzeżeniem, że refundacja nie obejmuje wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2022 r., ani przed terminem rozpoczęcia realizacji zadań określonych w umowach.
 4. Refundacja środków z Gminy Liniewo nastąpi w przypadku przyznania dotacji przez Wojewodę i podpisania umów.
 5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 6. Przyznanie  usług w środowiskowym domu samopomocy następuje na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie.

Postanowienia końcowe

 1. Wójt Gminy Liniewo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Informacje na temat konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3  tel. 58- 687-85-36

Liniewo, 23 listopada 2021 r.                                                     

        

Wójt Gminy Liniewo

                                                                                                             /-/ Mirosław Warczak

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: