Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Informacje dotyczące rodzin wspierających
data publikacji: 20.lut.2020

„Art. 29. 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

  1. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art.  30.  1.  Pełnienie  funkcji  rodziny  wspierającej  może  być  powierzone  osobom  z  bezpośredniego otoczenia dziecka.

  1. Rodzinę wspierającą  ustanawia  wójt  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny wspieranej  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej  wydanej  na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Art.  31.  1.  Z  rodziną  wspierającą  wójt  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.

  1. Wójt może   upoważnić   kierownika   ośrodka   pomocy   społecznej   do   ustanawiania   rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1.”

Rodziny wspierające stanowią  instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w  sprawowaniu  opieki  i  wychowaniu  dzieci.  Gmina  może  spróbować  zaktywizować  lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy opiekuńczo – wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić. Pomoc  rodziny  wspierającej  może  dotyczyć  różnych  aspektów  życia  takich  jak organizowanie  czasu  wolnego  dzieciom,  wypracowanie  nawyku  wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej   czy   racjonalnego   prowadzenia budżetu  domowego. Rodzina  wspierająca  powinna współpracować z asystentem rodziny. Nie   przydzielenie   rodzinie   asystenta   nie   stanowi   jednak   przeszkody   w   przydzieleniu rodzinie  rodziny  wspierającej.  W  takim  jednak  przypadku  wydaje  się,  że  rodzina  wspierająca powinna  mieć  kontakt  przynajmniej  z  pracownikiem  socjalnym  opiekującym  się  daną  rodziną.

Przydzielenie rodziny wspierającej nie jest obowiązkiem gminy. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu  pozytywnej opinii  kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej  wydanej  na  podstawie  przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie, czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą. Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej wydaje się jednak, że skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie wypełnianie  obowiązku  alimentacyjnego,  odebranie  władzy  rodzicielskiej,  problemy wychowawcze z własnymi dziećmi, brak stałego źródła utrzymania, stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia  od  alkoholu,  zaburzenia  psychiczne  itp.  wykluczają  możliwość  wskazania  takiej rodziny jako rodziny wspierającej.

Umowa zawierana z rodzina wspieraną obok określenia zasad zwrotu kosztów definiuje te koszty. Będą one zależały od zakresu pomocy jakiej rodzina wspierająca będzie udzielać rodzinie wspieranej.  Przykładowo  jeżeli  członek  rodziny  wspierającej  ma  pomóc  w  nauczeniu  rodziny wspieranej przygotowywania samodzielnie posiłków kosztem może być równowartość zakupionych w tym celu produktów żywnościowych. Zwrot kosztów jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Podjęcie tej funkcji może dostarczyć wiele satysfakcji dla osób, które zechcą swój czas, wiedzę i doświadczenie poświęcić rodzinie, która potrzebuje pomocy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie.

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: