Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Liniewo z organizacjami pozarządowymi na 2020r
data publikacji: 14.paź.2019

Gmina Liniewo zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym m.in. Koła Gospodyń Wiejskich,

Ochotnicze Straże Pożarne na spotkanie w sprawie konsultacji

„Programu Współpracy Gminy Liniewo z organizacjami pozarządowymi na 2020 r”

w dniu 23 października 2019 na godzinę 14.00 do Urzędu Gminy, Liniewo, ul. Dworcowa 3

 

Kontakt: Elżbieta Licznerska, tel. 058 687 85 33

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LINIEWO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

 

 

SPIS TREŚCI

 

 1. WPROWADZENIE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 1. ZAKRES PODMIOTOWY
 2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
 3. FORMY WSPÓŁPRACY
 • ZASADY WSPÓŁPRACY
 • ZADANIA PRIORYTETOWE WSPÓŁPRACY
 1. TRYB ZLECANIA ZADAŃ
 2. OCENA REALIZACJI PROGRAMU
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 1. WPROWADZENIE

 

            Gmina Liniewo dąży w swych działaniach do równomiernego rozwoju Gminy oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców. Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez współudziału i akceptacji ze strony obywateli. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy. Nieodzownym zatem elementem sprawnego zarządzania jest zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielami lokalnych organizacji obywatelskich zawiera „Program współpracy Gminy Liniewo z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

            Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie realizowanej lokalnej polityki społecznej. Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań. Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Gminy Liniewo z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety realizowanych zadań publicznych.

 

                                                                      

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ilekroć w niniejszym Programie Współpracy Gminy Liniewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020, zwanym dalej Programem, jest mowa o:

 • Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U.z 2018 poz 450 z późn.zm.);
 • Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy;
 • Środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy;
 • Podmiocie Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i inne podmioty zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

 

III. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

            Celem programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Liniewo i organizacjami pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych poprzez:

 • włączenie tych podmiotów do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizację zadań Gminy Liniewo,
 • pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych, a przez to poprawę jakości życia mieszkańców Gminy,
 • zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w procesie tworzenia polityki lokalnej,
 • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalna,
 • integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych.

 

 1. ZAKRES PODMIOTOWY

 

            Podmiotami programu są, z jednej strony, organy samorządu Gminy Liniewo a z drugiej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów samorządu Gminy Liniewo, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom tych organów,
 • spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. poz. 1263 z późn. zm.)

 

W realizacji programu po stronie Gminy Liniewo uczestniczą:

 • Rada Gminy Liniewo i jej Komisje stałe, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy.
 • Wójt Gminy Liniewo, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy wytyczonej przez Radę Gminy Liniewo.
 • Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Liniewo organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedkładania Wójtowi Gminy propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

 

 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

            Gmina Liniewo prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów Gminy Liniewo, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

 

 1. FORMY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca Gminy Liniewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym:

 1. Współpraca finansowa realizowana będzie poprzez:
 • zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań – na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie w formach:
  1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  2. wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  3. dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych gminy.
  4. Współpraca pozafinansowa będzie obejmowała:
 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu podejmowania wspólnych działań,
 • użyczanie sprzętu, udostępnianie sal urzędu, itp.
 • organizowanie otwartych spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami samorządu,
 • wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych,
 • promowanie przez Gminę Liniewo działalności organizacji pozarządowych.

 

VII. ZASADY WSPÓŁPRACY

 

      Współpraca Gminy Liniewo z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady:  pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

 • Zasada pomocniczości – oznacza, że Samorząd Gminny zleca realizacje zadań publicznych organizacjom pozarządowym za każdym razem, kiedy organizacje są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, a przekazanie zadania nie stoi w sprzeczności szczególnie z zasadą efektywności.
 • Zasada suwerenności – oznacza, że partnerzy współpracy (Samorząd Gminny i organizacje pozarządowe) mają zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom.
 • Zasada partnerstwa – realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych
  w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz ich rozwiązywaniu.
 • Zasada efektywności – polega na dokonywaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, które zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
 • Zasada uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.
 • Zasada jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

 

VIII. ZADANIA PRIORYTETOWE GMINY LINIEWO

 

            Ustala się na 2020 rok następujące zadania priorytetowe Gminy Liniewo, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formach pozaszkolnych,
 • wspieranie działań na rzecz osób starszych,
 • działania na rzecz zachowania zasobów kulturowych naszego regionu oraz promocja turystyczna Gminy Liniewo,
 • integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym działania rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 

Lista wymienionych zagadnień informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2020, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, również takiego, które jest już realizowane w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

 

 

 1. TRYB ZLECANIA ZADAŃ

 

 • Podstawową formą zlecania zadań publicznych przez Gminę Liniewo jest otwarty konkurs ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
 • Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Liniewo lub na rzecz jej mieszkańców,
 • Zlecanie realizacji zadań publicznych oraz możliwość wsparcia w formie dotacji na wkład własny przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe funduszy ze środków zewnętrznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłoszonego i przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy, chyba, że przepisy odrębne przewidują odrębny tryb zlecania zadań; jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie, w szczególności w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji, kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
 • Wójt Gminy Liniewo ogłosi otwarty konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych według priorytetów przyjętych do realizacji na rok 2020 nie później niż do 31.01.2020 r.

 

 1. OCENA REALIZACJI PROGRAMU

 

            Wójt Gminy Liniewo do dnia 31 marca 2021 roku dokona oceny realizacji tego programu i przedłoży tę ocenę Radzie Gminy Liniewo.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w roku 2020,
 • wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Rady Gminy Liniewo na 2019 rok, planowane 12 000,00 złotych dla organizacji pozarządowych oraz 683 478,00 złotych konkursy ogłaszane przez GOPS
 • Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz zaproszenia do konsultacji w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych grup społecznych umieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.liniewo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej
 • organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Liniewo,
 • w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: