Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Liniewie
data publikacji: 05.lut.2018

Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Liniewie

WÓJT GMINY LINIEWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA DS. OŚWIATY I OBSŁUGI RADY GMINY

W URZĘDZIE GMINY W LINIEWIE

 

 1. Wymagania niezbędne: 1)  obywatelstwo polskie;
  2)  wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunkach pedagogicznych lub prawo;

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) znajomość przepisów prawnych (ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej,  Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy  Prawo Oświatowe, ustawy  przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe,  ustawy  Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, aktów wykonawczych do tych ustaw)    
7)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
2. Wymagania dodatkowe:

1)  zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;
2)  zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
3)  dokładność, samodzielność, wysoka kultura osobista; 

4)  znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
5)  prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1)  Koordynowanie działań organu prowadzącego w zakresie nadzoru i kontroli funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.
2)  Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego.
3)  Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie powołania, reorganizacji i likwidacji placówek oświatowych.
4)  Prowadzenie czynności materialno-technicznych związanych z naborami na stanowiska dyrektorów szkół.
5)  Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.            
6)  Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i Zarządzeń Wójta w sprawach oświatowych.
8)  Sporządzanie informacji i analiz dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych.
9)  Analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przygotowanie ich do zatwierdzenia.
10) Wyszukiwanie informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych na cele oświatowe. 
11) Kontrola spełniania obowiązku nauki.
12) Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych.
13) Przygotowywanie raportów o stanie oświaty oraz o wynikach egzaminów zewnętrznych.
14) Wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
15) Przygotowywanie sprawozdań i statystyk dotyczących oświaty, weryfikacja danych niezbędnych do ustalenia wysokości subwencji oświatowej, przekazywanie danych w Systemie Informacji Oświatowej.
16) Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

17) Protokołowanie sesji Rady Gminy.

18) Przygotowanie posiedzeń rady, wysyłanie dokumentów do radnych oraz do Wojewody i RIO.

19) Obsługa programu „Legislator”.

20) Prowadzenie zespołu czynności i dokumentacji związanej z dofinansowaniem pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników.

 1. Warunki pracy:

 

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3) praca jednozmianowa, 5 dni w tygodniu 7:30-15:30, 7:30-16:30, 7:30-14:30.

4) miejsce pracy: Liniewo, ul. Dworcowa 3,

5) praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z innymi komórkami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi,

6) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy w celu odbycia służby przygotowawczej.

 

 1. Wymagane dokumenty i ich składanie:
   
  1) list motywacyjny;
  2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;
  5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.;
  7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych    (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
   
             Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska kandydata wraz z adresem oraz nr telefonu do kantaków z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. oświaty” w siedzibie Urzędu – Sekretariat lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Liniewie, 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3 w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 1500.
 2. Postanowienia końcowe:
   
  1) nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja dokona oceny złożonych aplikacji pod względem formalno-prawnym,

2) osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,

3) w drugim etapie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie drugiego etapu wybrane do niego osoby zostaną powiadomione telefonicznie,

4) oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu,

5) otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście z Urzędu w Sekretariacie, a po upływie 60 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,

6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Liniewo oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Liniewie.

 

 

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak  

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: