Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE
data publikacji: 14.lip.2020
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Liniewo.

 

Podstawa prawna:

– Art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713)

– Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282)

– Uchwała Nr XVII/97/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dotacji należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/97/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 kwietnia 2008 r.

 2. Wymagane załączniki do wypełnionego przez wnioskodawcę wniosku to:

 1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub remont.

 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem.

 3. Decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na prace lub roboty wraz z projektem budowlanym.

 4. Kosztorys wraz z przedmiarem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

 5. Fotograficzną dokumentacje zabytku.

 

 

Formularz/wnioski do pobrania:

 1. Regulamin – Uchwała Nr XVII/97/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 2. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane – załącznik do Uchwały Nr XVII/97/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 16 kwietnia 2008 r.

 

Opłaty:

Nie pobiera się.

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 1. Wnioski o dotacje należy składać do dnia 7 sierpnia 2020 r., w przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Złożenie wniosku
  o dotację nie jest równoważne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

 2. Wnioski w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
  w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 – 420 Liniewo.

 

Tryb odwoławczy:

Przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania dotacji nie stosuje się przepisów kodeksu postepowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwoławczego.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Komunalna i Budżetu Rady Gminy Liniewo. Wnioski zawierające uchybienia formalne i złożone po terminie nie podlegają ocenie merytorycznej.

 2. Decyzje o udzieleniu dotacji dla wnioskodawcy podejmuje Rada Gminy Liniewo
  w formie uchwały.

 3. Warunki i tryb przekazania dotacji i jej rozliczenia określa umowa zawierana pomiędzy Wójtem Gminy Liniewo a Beneficjentem w oparciu o uchwałę Rady Gminy.

Mirosław Warczak

/-/ Wójt Gminy Liniewo

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: