Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE O AUKCJI POJAZDU
data publikacji: 18.lut.2015

1.Gmina Liniewo ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu marki Renault, model Kangoo Diesel 1.8t, nr rejestracyjny: GKS 4V99, rok produkcji 2001  – cena sprzedaży nie niższa niż 1 400,00 złbrutto.

2.Ze stanem pojazdu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny z Panem Grzegorzem Balcerkiem pod numerem telefonu 508-309-342.

3.Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

4.Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł brutto.

5.Aukcja odbędzie się 25 lutego 2015 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Liniewo.

6.Warunki udziału w aukcji:

6.1.Złożenia ewentualnych oryginałów pełnomocnictw lub wypisów z rejestrów  potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika.

6.2.Przedłożenie dokumentu tożsamości.

7.Aukcje prowadzi osoba wyznaczona przez Wójta Gminy.

8.Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje licytantom do wiadomości:

8.1.Przedmiot aukcji;

8.2.Cenę wywoławczą;

8.3.Warunki dotyczące wysokości postąpienia;

8.4.Nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów,

9.Przystąpienie do aukcji (zaoferowanie, co najmniej jednego postąpienia powyżej kwoty wywoławczej) oznacza, iż licytujący zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym pojazdu oraz nie wnosi zastrzeżeń.

10.Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

11.Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.

12.Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

13.Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

14.Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

15.Nabywca bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przybicia, jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia.

16.Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi Kupujący.

17.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wpłacenia ceny nabycia (decyduje data wpłynięcia środków na konto Gminy).

18.Gmina zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub jej zamknięcia bez podania przyczyny.

19.Gmina zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków aukcji bez podania przyczyny.

20.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: