Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE O AUKCJI POJAZDU
data publikacji: 08.sty.2014

 

 

1.      Gmina Liniewo ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu („GIMBUS”) marki AUTOSAN S.A., model pojazdu H9.21 12.5t, wersja 41S,  nr rejestracyjny: GKS A942, rok produkcji 2000 – cena wywoławcza brutto 39 900,00 zł.

2.      Ze stanem pojazdu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny z Panem Jackiem Sosnowskim pod numerem telefonu 506-194-077 lub Andrzejem Runowskim pod numerem telefonu 698-195-220.

3.      Minimalne postąpienie wynosi 100 zł.

4.      Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

5.      Aukcja odbędzie się 15 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Liniewo.

6.      Warunki udziału w aukcji:

6.1.   Wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1 000,00 zł brutto na konto Gminy Liniewo, w BS Starogard Gdański, 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003. Wadium musi zostać wpłacone najpóźniej przed rozpoczęciem aukcji.

6.2.   Złożenia ewentualnych oryginałów pełnomocnictw lub wypisów z rejestrów  potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika.

6.3.   Przedłożenie dokumentu tożsamości.

6.4.   Przedłożenie oryginału dowodu wpłaty wadium.

7.      Aukcję prowadzi osoba wyznaczona przez Wójta Gminy.

8.      Po otwarciu aukcji osoba wyznaczona przez Wójta Gminy podaje licytantom do wiadomości:

8.1.   Przedmiot aukcji;

8.2.   Cenę wywoławczą;

8.3.   Warunki dotyczące wysokości postąpienia;

8.4.   Nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy zostali dopuszczeni do aukcji.

9.      Przystąpienie do licytacji (zaoferowanie, co najmniej jednego postąpienia powyżej kwoty wywoławczej) oznacza, iż licytujący zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym pojazdu oraz nie wnosi zastrzeżeń.

10.  Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

11.  Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.

12.  Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

13.  Po ustaniu postąpień prowadzący licytacje, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

14.  Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

15.  Nabywca bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przybicia, jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia.

16.  Wszelkie koszty związane z nabyciem pojazdu ponosi Kupujący.

17.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wpłacenia ceny nabycia (decyduje data wpłynięcia środków na konto Gminy).

18.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta uchyli się od wpłaty ceny.

19.  Gmina zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub jej zamknięcia bez podania przyczyny.

20.  Gmina zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków aukcji bez podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: