Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT WÓJTA GMINY LINIEWO NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r. Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
data publikacji: 06.gru.2018

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Liniewo nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w  sprawie  uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r.

Wójt Gminy Liniewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu.

 1. Rodzaj zadania

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania, będącego zadaniem własnym gminy,  wraz z udzieleniem dotacji na zapewnienie 5 osobom bezdomnym z terenu gminy Liniewo schronienia wraz z wyżywieniem, w schronisku dla osób bezdomnych.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Liniewo. Oferta dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn.

 1. Obszary realizacji zadania:
 2. a)      zapewnienie tymczasowego miejsca całodobowego pobytu osobom bezdomnym
  z terenu Gminy Liniewo,
 3. b)      zapewnienie całodziennego wyżywienia,
 4. c)      prowadzenie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

 Warunki realizacji zadania w szczególności obejmują:

Schronisko musi działać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Schronisko dla osób bezdomnych powinno realizować zadania w następującym zakresie usług:

 1. umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju,
 2. umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży,
 3. umożliwienie prania i suszenia odzieży,
 4. zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
 5. zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
 6. zapewnienie usług aktywizujących ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności,
 7. wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:
  1. trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
  2. trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
  3. uczestnictwo w grupach wsparcia,
 8. Uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności może być realizowane m.in. przez:
  1. zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,
  2. trening gospodarowania własnym budżetem,
  3. trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
  4. uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej,
 9. zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku,
 10. ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku,
 11. w porze nocnej w schronisku powinna być zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna.

Dopuszcza się podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700)  ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, niespełniających standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą, które są obowiązane dostosować do w/w standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych do dnia 31 grudnia 2020 r. do złożenia ofert niespełniających wymogów zawartych w pkt II ppkt od 1 do 11.

 

 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Na realizację zadania w 2019 r. Gmina Liniewo planuje przeznaczyć  kwotę 55.000,00 złotych,

Na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono w 2017 r. kwotę w wysokości 51.000,00 złotych, zaś do października 2018 kwotę 40.633,00 złotych.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
 3. Wójt Gminy Liniewo przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w konkursie, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

Oferta powinna określać koszt 1 osobodoby.

 1. Wójt Gminy Liniewo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

1)  rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

2)  podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;

3)  zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

 1. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz na inne nie związane z przedmiotem zadania.
 2. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy), pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;

3) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 14,70 zł za jedną godzinę pracy.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Liniewo.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 3. Dotacja przekazana będzie miesięcznie za poprzedni miesiąc na podstawie wydanych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie decyzji administracyjnych przyznających miejsce w schronisku dla osób bezdomnych. Podstawą rozliczenia finansowego będzie zestawienie imienne osób przebywających w schronisku (załączone do faktury) zawierające ilość dni pobytu oraz kwotę do zapłaty wnoszoną przez Zamawiającego. Rozliczenie wraz z fakturą za miesiąc poprzedni zostanie przedłożone do dnia 20-tego kolejnego miesiąca
 4. W przypadku braku osób potrzebujących pomocy w postaci schronienia zastrzega się prawo niewykorzystania miejsca w schronisku. zapłata nastąpi za faktyczna liczbę osób bezdomnych korzystających ze schroniska.
 5. Wójt Gminy Liniewo zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizacje zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.
 6. Ponadto Wójt Gminy Liniewo zastrzega sobie prawo zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usługi.

 

 

 1. Termin i sposób składania ofert

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają prawidłowo wypełnione pisemne osobne oferty wg wzoru określonego w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), wraz z załącznikami. Oferta musi być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeżeli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”). W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.

Do oferty należy dołączyć :

1)   wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:

 1. a) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. b) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,
 3. c) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwa lub upoważnienia zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej;

2)   inne jeśli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

 1. a) upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
 2. b) zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Liniewo,
 3. c) upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,

3)   odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zakres działalności podmiotu – w przypadku kopii dokumentów winny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji,

4)   informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

 

Uwaga:

– załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą);

– ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

Miejsce i terminy składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu: Sekretariat Urzędu Gminy w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo osobiście lub drogą pocztową do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu, a nie data stempla pocztowego).

Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs z zakresu pomocy społecznej” z zaznaczeniem danych adresowych wnioskodawcy.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Realizacja zadania zostanie powierzona oferentowi, który złożył w tym zakresie najkorzystniejszą ofertę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oddzielnie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy Liniewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Przy wyborze ofert będą stosowane kryteria:

– możliwości realizacji zadania przez oferenta, posiadanie wykwalifikowanej kadry i rzeczowych zasobów oraz dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia w realizacji zadań podobnego rodzaju (pkt 0-5).

– koszty realizacji zadania, ocena przedstawionej kalkulacji pod względem celowości zadania, oszczędności oraz efektywności wykonania zadania oraz udział środków własnych i innych źródeł finansowania (pkt 0-5).

– ocena i analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (pkt 0-5).

 1. Wójt Gminy Liniewo, uwzględniając opinię komisji konkursowej, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Decyzja Wójta Gminy Liniewo jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Zleceniodawca ustali termin podpisania umów na realizację zadań przez Podmiot, który został wybrany w drodze konkursu.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Wójt Gminy Liniewo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Informacje na temat konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3 tel. 58- 687-85-37

 

Wójt Gminy Liniewo

/-/ Mirosław Warczak

 

Liniewo, 6 grudzień 2018 r.

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: