Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
data publikacji: 21.paź.2020

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLV/245/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Liniewo (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 151 poz. 2957)

Wójt Gminy Liniewo

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Liniewo do składania uwag i opinii na temat projektu „Programu Współpracy Gminy Liniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 października 2020 r. do 27 października 2020 r.
w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków do Programu, poprzez:

  1. Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Liniewie.

  2. Przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres ug@liniewo.pl

Projekt Programu oraz formularz konsultacyjny udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Liniewo oraz na stronie internetowej.

  2. Wyłożenie projektu zmian statutu w Urzędzie Gminy w Liniewie, w dniach i godzinach urzędowania.

jako załączniki do Ogłoszenia

 

 

Program Współpracy na 2021 rok

Formularz konsultacji społecznych – program współpracy na 2021 rok

Klauzula, konsultacje społeczne

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: