Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIEWO
data publikacji: 18.sty.2023

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2023 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

Wyniki konkursu >>>

Konkurs obejmuje następujące zadania:

            Ustala się na 2023 rok następujące zadania priorytetowe Gminy Liniewo, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy:

 1. wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 2. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formach pozaszkolnych,
 3. wspieranie działań na rzecz osób starszych,
 4. działania na rzecz zachowania zasobów kulturowych naszego regionu oraz promocja turystyczna Gminy Liniewo,
 5. integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 6. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym działania rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi,
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Lista wymienionych zagadnień informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2023, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, również takiego, które jest już realizowane w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 15.000 złotych.

Główne kryteria oceny wniosku-oferty:

 1. Zgodność z tematyką:
  • zgodność z celami zadania, kompleksowość i spójność proponowanych zadań;
  • zasięg zgłoszonego projektu (liczba odbiorców projektu, jego proporcjonalność do nakładów finansowych);
  • zamierzone efekty realizacji przedsięwzięcia, znaczenie zadania dla realizacji celów zadań gminy;
 2. Metodologia:
  • wykonalność przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych celów;
  • racjonalność harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
  • możliwość kontynuacji projektu, powielenia doświadczeń z przedsięwzięcia;
 3. Budżet:
  • koszt realizacji zadania;
  • racjonalność budżetu (na ile przewidywane w projekcie wydatki są adekwatne z punktu widzenia proponowanych działań);
  • klarowność i poziom szczegółowości budżetu projektu;
  • wysokość wkładu własnego organizacji i udział innych źródeł finansowania;
 4. Doświadczenie i zaplecze organizacyjne:
 5. Wiarygodność organizacji realizującej przedsięwzięcie;
 6. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia;
 7. Zaplecze organizacyjne wnioskodawcy;
 8. Doświadczenie przy realizacji podobnych zadań;
 9. Współpraca i współfinansowanie projektu z innymi podmiotami;
 10. Dotychczasowe osiągnięcia.

Warunki konkursu:

 1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność na terenie Gminy Liniewo lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Liniewo nie może przekroczyć 90 % całkowitej wartości zadania. Dopuszcza się wkład własny finansowy lub niefinansowy (tylko osobowy)
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych (zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych).
 4. Wniosek – ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć:
  • w zamkniętej kopercie, na której należy wpisać nazwę i adres podmiotu, nazwę zadania określonego w konkursie oraz adnotację: „Konkurs 2023”;
  • w formie pisemnej;
  • w siedzibie zamawiającego: sekretariat Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2023 r. do godziny 1400. W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy w Liniewie.
  • wnioski-oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane; przy czym dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie, w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, braków formalnych dotyczących wyłącznie następujących działań:
   • uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek został podpisany przez niepełną liczbę osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
   • złożenie podpisu pod załącznikami do wniosku,
   • dostarczenie upoważnienia dla osoby, która podpisała wniosek,
   • poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów.

 5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o ile nie jest dostępny w rejestrze KRS
  • aktualną wersję statutu organizacji;
  • inne nieobligatoryjne dokumenty, które mogą być istotne dla oferty zdaniem składającego podmiotu
 6. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 7. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 8. termin i miejsce realizacji zadania,
 9. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 10. informacje o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 11. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych z innych źródeł na jego realizację,
 1. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie, powinny złożyć każdą ofertę odrębnie, składając jednakże tylko jeden komplet załączników.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania wniosków-ofert;
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 4. Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach przydzielonych środków, różnicując ich wysokość na podstawie sporządzonego przez Komisję Konkursową rankingu ofert;
 5. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji, po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej, podejmuje Wójt Gminy Liniewo. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.
 6. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 7. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
 8. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości do 31 marca 2023 r.
 9. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy maksymalnie do 15 grudnia 2023 r.

Dotacja nie będzie udzielana na:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej
 2. Na cele nie związane z działalnością statutową organizacji.
 3. Na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów.
 4. Organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów.
 5. Na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych.

Mirosław Warczak

   Wójt Gminy Liniewo

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: