Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
data publikacji: 05.gru.2016

OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA REALIZACJĘ ZADANIA  PUBLICZNEGO

                              W  2017 r. Z  ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ                                      

                                                             WÓJT  GMINY  LINIEWO

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XX/176  /2016  z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. i art. 11   art.13 i art.14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) oraz art. 25 ust.  1, 4 i 5  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)

 

                                              Ogłasza otwarty konkurs ofert

na zlecenie realizacji poniższych zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Zadanie  1:

Zapewnienie specjalistycznych usług i rehabilitacji dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Wysokość  środków publicznych na realizację zadania w 2017 r. wynosi 393.080 zł.

Zadanie  2:

Zapewnienie  dowozu  do  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w Lubieszynie 18 osób niepełnosprawnych  z  terenu   gminy  Liniewo  przez  5 dni  w  tygodniu  w  okresie  od  2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi 32.000 zł.

Zadanie 3:

Zapewnienie w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. średnio rocznie 5 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży polegającej na:

– prowadzeniu indywidualnych zajęć psychoruchowych , pedagogicznych i logopedycznych przy aktywnym udziale rodziców,

-zapewnienie w procesie rehabilitacji udziału specjalistów, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, lekarza , psychologa i logopedy,

– udzielanie indywidualnych konsultacji rodzicom  dzieci biorących udział w zajęciach.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  w 2017 r. wynosi 10.000 zł.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

  1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2. Termin i miejsce realizacji zadania
  3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
  5. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji , po zapoznaniu się z opiniami powołanej w tym celu właściwej komisji konkursowej, podejmie Wójt Gminy Liniewo. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości. Podstawą realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy Liniewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

Przy wyborze ofert będą stosowane kryteria:

– możliwości realizacji zadania przez oferenta , posiadanie wykwalifikowanej kadry i rzeczowych zasobów oraz dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia w realizacji zadań podobnego rodzaju.

– wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadania z uwzględnieniem finansowania z innych źródeł.

– ocena i analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie nr 1:

Realizacja w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Środki będą przekazywane w 12 miesięcznych transzach po otrzymaniu dotacji ze środków Wojewody.

Zadanie nr 2:

Realizacja w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Środki będą przekazywane w 12 miesięcznych transzach z budżetu gminy Liniewo.

Zadanie nr 3:

Realizacja w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Środki będą przekazywane w 4 ratach kwartalnych.

Po zakończeniu zadania zostanie przeprowadzona kontrola wykonania i końcowe rozliczenie dotacji.

Miejsce i terminy składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu: Sekretariat Urzędu Gminy w Liniewie ul. Dworcowa 3 do dnia 27 grudnia 2016 r. do godz. 15 –tej ( decyduje data wpływu do sekretariatu).

Ofertę  konkursową  należy  złożyć  w  formie  pisemnej  w   zamkniętej  kopercie  z  adnotacją      „ Konkurs z zakresu pomocy społecznej” z zaznaczeniem nr zadania i danych adresowych wnioskodawcy.

Postanowienia końcowe

  1. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.
  2. Wójt Gminy Liniewo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Informacje na temat konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3 58- 687-85-37

 

Wójt Gminy Liniewo

/-/ Mirosław Warczak

Liniewo, 5 grudzień 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: