Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Liniewo.
data publikacji: 13.lis.2019

W związku z realizacją art. 17 ust.1 pkt.3 i art. 48 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 22/2015 Wójta Gminy Liniewo z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro w Jednostkach Organizacyjnych Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Liniewo.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie,

ul. Dworcowa 3,

83-420 Liniewo

Tel. 58 687 85 37

Tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30.000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) nie podlega jej przepisom.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Liniewo.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym całodziennego wyżywienia oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwiniecie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko – zgodnie z przepisami wykonawczymi do w/w ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 4 osoby. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w ilości osób w zależności od potrzeb. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę dni zrealizowanych usług u poszczególnych osób. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenie i z tego tytułu nie będą mu przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia.

Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pomocy w tej formie tj. udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usług.

2. Miejsce świadczenia usług – województwo pomorskie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3. Termin realizacji usługi:

Usługa ciągła od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania w ramach celów statutowych celu w postaci prowadzenia działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym, jak również posiadania wpisu do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,

 3. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz zatrudniania osób o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi,

 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia

 5. spełniania standardu podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych i standardu obiektu, w którym mieści się schronisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późń. zm./.

5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 4 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępując do niniejszego postepowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

7. Kryteria wyboru ofert:

 • najkorzystniejsza cena brutto – 80 %,

 • doświadczenie w prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych – 20 %

 • Kryterium cena zostanie ocenione w skali punktowej do 80 pkt. Oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:

oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofertach

A = ——————————————————————– x 100 x 80 %

cena oferty ocenianej

gdzie:

A – liczba otrzymanych punktów

 • Kryterium doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych zostanie ocenione w skali punktowej do 20 pkt. Liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wykazanych przez Wykonawcę w Ofercie informacji o jego doświadczeniu prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych (pod warunkiem potwierdzenia ich odpowiednimi dokumentami, które powinny stanowić załącznik oferty). Oferta Wykonawcy z największym doświadczeniem uzyska 20 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:

ilość wykazanych godzin usług w badanej ofercie

A = —————————————————————– x 100 x 20 %

maksymalna ilość wykazanych godzin usług

spośród wszystkich ofert

gdzie:

A – liczba otrzymanych punktów

 • Obliczenia kryteriów cena i doświadczenie Wykonawcy będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 • Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny na podstawie kryteriów oceny określonych powyżej.

 • W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że więcej ofert posiada taki sam wynik w odniesieniu do ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, wybrana zostanie oferta z niższą ceną od pozostałych cen ofertowych. W przypadku wystąpienia dwóch ofert z tą samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Warunki płatności: przelewem na wskazane przez zleceniobiorcę konto bankowe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu rachunku. Podstawą rozliczenia finansowego będzie zestawienie imienne osób przebywających w schronisku (załączone do faktury), zawierające ilość dni pobytu oraz kwotę do zapłaty wnoszoną przez Zamawiającego.

9. Forma złożenia oferty: pisemna lub poprzez pocztę e-mail (wraz ze skanami wymaganych dokumentów)

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

10. Kontakt: Dyrektor GOPS w Liniewie – Bożena Wardyn, tel. 58 687-85-37

11. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 29.11.2019 r. do godziny 12:00, mailowo na adres:gopsbank@liniewo.pl, osobiście lub przesyłając na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo (decyduje data wpływu do biura lub w przypadku oferty przesłanej poprzez wiadomość email data jej wpłynięcia na skrzynkę poczty email Zamawiającego). W przypadku oferty składanej w formie pisemnej powinna zostać ona umieszczona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta z zakresu usługi schronienia” oraz podaniem danych adresowych wnioskodawcy.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 06 grudnia 2019 r. Po dokonaniu oceny Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza ze zleceniem realizacji zamówienia.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Liniewo, dnia 13 listopada 2019 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liniewie

/-/ Bożena Wardyn

Załączniki do zapytania ofertowego:

schronienie na 2020 projekt umowy

schronienie na 2020 oswiadczenie

schronienie na 2020 druk oferty

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: