Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi społeczne
data publikacji: 16.gru.2020

 

W związku z realizacją art. 18 ust.1 pkt.3 i art. 50 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) i art. 138o ust. 1-4 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
Tel. 58 687 85 37 Tryb udzielania zamówienia:

 


Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe, zgodnie z art. 138o ust. 1 Prawa zamówień publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy za wyjątkiem uregulowania zawartego w art. 138o ust. 2-4 tejże ustawy.
Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone oddzielnie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Liniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Planowany miesięczny zakres usług u jednej osoby będzie wynosił od 20 do 100 godzin zajęć (1 godzina = 60 minut), w zakresie zgodnym z § 2 pkt 1 lit a i pkt 3 lit. a, b i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) tj:
• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
• rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
• oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć) i nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, za liczbę godzin i liczbę osób objętych usługami. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób.


Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji wykonanych usług:
1. indywidualny program terapeutyczny (indywidualny plan pomocy),
2. karta czasu pracy osoby świadczącej usługi,
3. notatki z realizacji usług,
4. indywidualna karta podopiecznego (która może zawierać np. informacje dotycząc oceny funkcjonowania społecznego i realizacji działań terapeutycznych, okresową ocenę efektów świadczonych usług),
5. notatki z wizyt środowiskowych w domu klienta prowadzone przez realizatorów usług,
6. harmonogram pracy u poszczególnych klientów,
7. okresowe sprawozdania z realizacji usług (kwartalne, półroczne i roczne),
8. rozliczenie finansowe usług,
9. listy imienne klientów sporządzane przez podmiot, któremu zlecono realizację zadania dla GOPS Liniewo, z wyszczególnieniem m.in. ilości godzin usług przyznanych decyzją administracyjną, ilości godzin zrealizowanych, z kosztorysem wykonania zadania oraz określeniem opiekunów – terapeutów pracujących z poszczególnymi klientami.


II. Wymagane kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.):
1. Posiadanie statusu:
• przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Prawa przedsiębiorców z dnia 06.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 646),
• fundacji,
• stowarzyszenia, posiadającego osobowość prawną.


2. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.


3. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kurem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych ani praktyką odbywaną w trakcie studiów.
4. Ponadto osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a w/w Rozporządzenia, musi posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.


III. Wymagane dokumenty:
• kserokopie dokumentów potwierdzające spełnienie przez oferenta wymagań, określonych w punkcie II niniejszego zaproszenia do złożenia oferty;
• kserokopie dokumentów potwierdzających długość stażu zawodowego, wskazaną w ofercie,
• oferta (złożona na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie i jej załącznikach, w zakresie związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty dotkniętej brakami formalnymi Zamawiający wezwie oferenta do uzupełnienia ofert w terminie 3 dni, podając wykaz braków.


IV. Miejsce wykonywania usług:
Obszar Gminy Liniewo.
V. Okres wykonywania usługi:
Od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia terminu umowy do 31.12.2021 roku.
VI. Warunki płatności: przelewem na wskazane przez zleceniobiorcę konto bankowe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od wystawienia rachunku i przedłożenia kart czasu pracy oraz indywidualnych kart, o których mowa w pkt I niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
VII. Forma złożenia oferty:
Pisemna lub poprzez pocztę e-mail (wraz ze skanami wymaganych dokumentów).
Termin związania ofertą: 45 dni od dnia złożenia oferty.
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do 28.12.2019 r. do godziny 12:00, mailowo na adres:gopsbank@liniewo.pl, osobiście lub przesyłając na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych” oraz podaniem danych adresowych wnioskodawcy. Dla ustalenia chwili złożenia oferty decyduje znaczenie ma chwila faktycznego wpływu oferty do GOPS w Liniewie lub chwila odebrania wiadomości email na elektronicznej skrzynce pocztowej GOPS w Liniewie)
IX. Kryteria wyboru ofert:
Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto za 1 godzinę, podanej przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów oraz długości stażu pracy w jednostkach wskazanych w pkt II pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.


Zasady oceny:
Kryterium
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce i kolejne
Najkorzystniejsza cena
10 pkt
7 pkt
4 pkt
0 pkt
Doświadczenie zawodowe
10 pkt
7 pkt
4 pkt
0 pkt
Waga kryteriów:
• najkorzystniejsza cena brutto – 80 %,
• doświadczenie zawodowe – 20 %
Ostateczne wyliczenie zostanie wykonane według następującego wzoru:
Z = (0,8 x A) + (0,2 x B)
A – ilość punktów uzyskana na podstawie kryterium „Najkorzystniejsza cena”.
B – ilość punktów uzyskana na podstawie kryterium „Doświadczenie zawodowe”.
Z – ostateczna ilość uzyskanych punktów.
Nie będą brane pod uwagę oferty częściowe np. dot. możliwości zapewnienia usług dla jednej osoby bądź usług z jednego zakresu zajęć.


X. Rozstrzygnięcie i zawarcie umowy.
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 30 grudnia 2020 r. Po dokonaniu oceny Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza ze zleceniem realizacji zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Składając ofertę oferent akceptuje wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
XI. Kontakt:
Dyrektor GOPS w Liniewie – Bożena Wardyn, tel. 58 687-85-37


XII. Informacje uzupełniające:
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo zwany dalej Administratorem. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: – art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, – art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów, – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych. 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda. 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia, ponadto podanie danych osobowych warunkuje zawarcie umowy i jest: – obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; – dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody .Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – do momentu jej cofnięcia. 9. Posiada Pani/Pan: – prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych, – prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się, – prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, – prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe, – prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania – prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych. 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.


XIII. Załączniki:
1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. załącznik nr 2 – projekt umowy
3. załącznik nr 3 – projekt umowy powierzenia
Liniewo, dnia 15 grudnia 2020 r.


Bożena Wardyn
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Liniewie

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr.3

————————————————-

Wyniki konkursu

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: