Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi społeczne
data publikacji: 29.lis.2019

Znalezione obrazy dla zapytania usługi opiekuńcze

W związku z realizacją art. 18 ust.1 pkt.3 i art. 50 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późń. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) i art. 138o ust. 1-4 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie

ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo

Tel. 58 687 85 37

Tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe, zgodnie z art. 138o ust. 1 Prawa zamówień publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy za wyjątkiem uregulowania zawartego w art. 138o ust. 2-4 tejże ustawy.

Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone oddzielnie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Liniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Planowany miesięczny zakres usług u jednej osoby będzie wynosił od 20 do 100 godzin zajęć (1 godzina = 60 minut), w zakresie zgodnym z § 2 pkt 1 lit a i pkt 3 lit. a, b i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) tj:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

 • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć) i nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, za liczbę godzin i liczbę osób objętych usługami. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób.

Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji wykonanej usługi tj. karty czasu pracy osoby świadczącej usługi (zawierającej wyszczególnienie ilości godzin świadczonych usług), w której osoba/opiekun własnoręcznym podpisem potwierdzi wykonanie usługi oraz prowadzenie indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych. Po każdym zakończonym miesiącu, Wykonawca przekazuje do GOPS w Liniewie w/w dokumentację.

II. Wymagane kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.):

1. Posiadanie statusu:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Prawa przedsiębiorców z dnia 06.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 646),

 • fundacji,

 • stowarzyszenia, posiadającego osobowość prawną.

2. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

3. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym;

 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

 5. zakładzie rehabilitacji;

 6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Ponadto osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a w/w Rozporządzenia, musi posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

 2. kształtowania nawyków celowej aktywności;

 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

III. Wymagane dokumenty:

 • kserokopie dokumentów potwierdzające spełnienie przez oferenta wymagań, określonych w punkcie II niniejszego zaproszenia do złożenia oferty;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających długość stażu zawodowego, wskazaną w ofercie,

 • oferta (złożona na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),

 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie i jej załącznikach, w zakresie związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty dotkniętej brakami formalnymi Zamawiający wezwie oferenta do uzupełnienia ofert w terminie 3 dni, podając wykaz braków.

IV. Miejsce wykonywania usług:

Obszar Gminy Liniewo.

V. Okres wykonywania usługi:

Od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 1 z możliwością przedłużenia terminu umowy do 31.12.2020 roku.

VI. Warunki płatności: przelewem na wskazane przez zleceniobiorcę konto bankowe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od wystawienia rachunku i przedłożenia kart czasu pracy oraz indywidualnych kart, o których mowa w pkt I niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

VII. Forma złożenia oferty:

Pisemna lub poprzez pocztę e-mail (wraz ze skanami wymaganych dokumentów).

Termin związania ofertą: 45 dni od dnia złożenia oferty.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 17.12.2019 r. do godziny 12:00, mailowo na adres:gopsbank@liniewo.pl, osobiście lub przesyłając na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych” oraz podaniem danych adresowych wnioskodawcy. Dla ustalenia chwili złożenia oferty decyduje znaczenie ma chwila faktycznego wpływu oferty do GOPS w Liniewie lub chwila odebrania wiadomości email na elektronicznej skrzynce pocztowej GOPS w Liniewie)

IX. Kryteria wyboru ofert:

Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto za 1 godzinę, podanej przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów oraz długości stażu pracy w jednostkach wskazanych w pkt II pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Zasady oceny:

Kryterium

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4 miejsce i kolejne

Najkorzystniejsza cena

10 pkt

7 pkt

4 pkt

0 pkt

Doświadczenie zawodowe

10 pkt

7 pkt

4 pkt

0 pkt

Waga kryteriów:

 • najkorzystniejsza cena brutto – 80 %,

 • doświadczenie zawodowe – 20 %

Ostateczne wyliczenie zostanie wykonane według następującego wzoru:

Z = (0,8 x A) + (0,2 x B)

A – ilość punktów uzyskana na podstawie kryterium „Najkorzystniejsza cena”.

B – ilość punktów uzyskana na podstawie kryterium „Doświadczenie zawodowe”.

Z – ostateczna ilość uzyskanych punktów.

Nie będą brane pod uwagę oferty częściowe np. dot. możliwości zapewnienia usług dla jednej osoby bądź usług z jednego zakresu zajęć.

X. Rozstrzygnięcie i zawarcie umowy.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 r. Po dokonaniu oceny Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza ze zleceniem realizacji zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Składając ofertę oferent akceptuje wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

XI. Kontakt:

Dyrektor GOPS w Liniewie – Bożena Wardyn, tel. 58 687-85-37

XII. Informacje uzupełniające:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo,

 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Pana Mateusza Gnyba w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liniewie: adres e-mail: gnyba.m@netrox.pl,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie gminy Liniewo prowadzonym na podstawie art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą”;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną zatwierdzoną dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie.

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIII. Załączniki:

zalacznik nr 1 oferta uslugi specjalistyczne z

alacznik nr 2 umowa uslugi specjalistyczne

zalacznik nr 3 projekt umowy powierzenia

Liniewo, dnia 29 listopada 2019 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liniewie

/-/ Bożena Wardyn

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: