Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE
data publikacji: 06.lis.2018

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie informuje, że

w dniach od 22 do 23 listopada 2018 r. w godz. od  9.00 do 13.00 w świetlicy

wiejskiej w Orlu

będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

Żywność mogą otrzymać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w szczególności z powodu:

– ubóstwa;

– sieroctwa;

– bezdomności;

– bezrobocia;

– niepełnosprawności;

– długotrwałej lub ciężkiej choroby;

– przemocy w rodzinie;

– potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

– bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status chodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

– alkoholizmu lub narkomanii;

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

– klęski żywiołowej lub ekologicznej,

których miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 1.056,-zł netto oraz osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 1.402 zł netto.

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liniewie

/-/ Bożena Wardyn

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: