Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 – 2019
data publikacji: 16.cze.2015

            Na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z póź. zm.) ogłasza się nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019. Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku  wskazało liczbę ławników sądowych :

-do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 1;

-do Sądu Rejonowego w Kościerzynie – 1.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

-posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-jest nieskazitelnego charakteru,

-ukończył 30 lat,

-jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

-nie przekroczył 70 lat,

-jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

-posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

-osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

-osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

-funkcjonariusze Policji oraz  inne osoby zajmujące stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

-adwokaci i aplikanci adwokaccy,

-radcy prawni i aplikanci radcowscy,

-duchowni,

-żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

-funkcjonariusze Służby Więziennej,

-radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

-prezesi właściwych sądów,

-stowarzyszenia,

-inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-co najmniej  pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.

 

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć :

-informację z Krajowego Rejestru Karnego,

-oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie, że  nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

-dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt uzyskania zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

W przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli, do karty  zgłoszenia dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji  ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które  wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, o którym mowa w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych,  pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Liniewie do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 1500.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: