Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Zlecenia realizacji zadań publicznych w 2016 roku
data publikacji: 10.lut.2016

 

 

WÓJTA GMINY LINIEWO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r, poz.1118, z późn. zm.) i Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 listopada 2015 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Liniewo z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

 

ogłasza  

otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w  2016 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Konkurs obejmuje następujące zadania:

Ustala się na 2016 rok następujące zadania priorytetowe Gminy Liniewo, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formach pozaszkolnych,
 • wspieranie działań na rzecz osób starszych,
 • działania na rzecz zachowania zasobów kulturowych naszego regionu oraz promocja turystyczna Gminy Liniewo,
 • integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym działania rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

 

Lista wymienionych zagadnień informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2016, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, również takiego, które jest już realizowane w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 12.000 złotych.

Główne kryteria oceny wniosku-oferty:

 1. Zgodność z tematyką:
  • zgodność z celami zadania, kompleksowość i spójność proponowanych zadań;
  • zasięg zgłoszonego projektu (liczba odbiorców projektu, jego proporcjonalność do nakładów finansowych);
  • zamierzone efekty realizacji przedsięwzięcia, znaczenie zadania dla realizacji celów zadań gminy;
 2. Metodologia:
  • wykonalność przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych celów;
  • racjonalność harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
  • możliwość kontynuacji projektu, powielenia doświadczeń z przedsięwzięcia;
 3. Budżet:
  • koszt realizacji zadania;
  • racjonalność budżetu (na ile przewidywane w projekcie wydatki są adekwatne z punktu widzenia proponowanych działań);
  • klarowność i poziom szczegółowości budżetu projektu;
  • wysokość wkładu własnego organizacji i udział innych źródeł finansowania;
 4. Doświadczenie i zaplecze organizacyjne:
 5. Wiarygodność organizacji realizującej przedsięwzięcie;
 6. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia;
 7. Zaplecze organizacyjne wnioskodawcy;
 8. Doświadczenie przy realizacji podobnych zadań;
 9. Współpraca i współfinansowanie projektu z innymi podmiotami;
 10. Dotychczasowe osiągnięcia.

Warunki konkursu:

 1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność na terenie Gminy Liniewo lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Liniewo nie może przekroczyć 80 % całkowitej wartości zadania.
 3. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25) formularz oferty dostępny są na stronie internetowej: http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/liniewo
 4. Wniosek – ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć:
  • w zamkniętej kopercie, na której należy wpisać nazwę i adres podmiotu, nazwę zadania określonego w konkursie oraz adnotację: „Konkurs 2016”;
  • w formie pisemnej;
  • w siedzibie zamawiającego: sekretariat Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3, w nieprzekraczalnym terminie do 01.03. 20016 r. do godziny 15.00. W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy Liniewo.
  • wnioski-oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane; przy czym dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie, w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, braków formalnych dotyczących wyłącznie następujących działań:
   • uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek został podpisany przez niepełną liczbę osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
   • złożenie podpisu pod załącznikami do wniosku,
   • dostarczenie upoważnienia dla osoby, która podpisała wniosek,
   • poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów.
 5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  • inne nieobligatoryjne dokumenty, które mogą być istotne dla oferty zdaniem składającego podmiotu
 6. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informacje o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych z innych źródeł na jego realizację,
 • deklaracja o zamiarze wykonania zadania publicznego.
 1. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie, powinny złożyć każdą ofertę odrębnie, składając jednakże tylko jeden komplet załączników.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania wniosków-ofert;
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 4. Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach przydzielonych środków, różnicując ich wysokość na podstawie sporządzonego przez Komisję Konkursową rankingu ofert;
 5. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji, po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej, podejmuje Wójt Gminy Liniewo. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.
 6. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 7. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
 8. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy maksymalnie do 15 grudnia 2016 r.

 

Dotacja nie będzie udzielana na:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej
 2. Na cele nie związane z działalnością statutową organizacji.
 3. Na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów.
 4. Organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów.
 5. Na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych.

 

Mirosław Warczak

                                                              Wójt Gminy Liniewo

Zarządzenie

Wzór sprawozdania

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: